Kveldsarbeid

Unge, kjekke tillitsvalgte er i avisa i dag med en sak om kveldsundervisning. Klikk faksimile for å gå dit.

Oppsummert kan jeg si følgende:

Vi har kikket på hovedtariffavtalen med departementets kommentarer på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hta-2018-2020/id696502/

Arbeidstid står under punkt 7 på side 21.
Punkt 1 sier «Arbeidstiden skal i den utstrekning det er mulig, legges i tidsrommet mellom kl. 07.00 og kl. 17.00 og fordeles på 5 dager pr. uke 1).»

Så kommer det en nyansering i punkt 2: «Dersom det av hensyn til tjenesten anses nødvendig å forskyve arbeidstiden utover kl. 07.00 og kl. 17.00, skal det i henhold til hovedavtalens regler avtales arbeidstidsordninger i samsvar med dette. Behovet for å fastsette forskjøvet arbeidstid skal drøftes med de berørte organisasjoner.»

Som man kunne tolke til at Arbeidsgiver har styringsrett her, men om man ser på departementets kommentarer, slår de fast at «Forskjøvet arbeidstid etter § 7 nr. 2 skal ikke være en permanent ordning. Det skal også være helt spesielle og tidsavgrensede forhold som påvirker driften.»

Vi kan vanskelig se at kveldsundervisning er «helt spesielle og tidsavgrensede forhold» ved NTNU. Det er vel noe som gjelder over hele semesteret for bestemte emner, og noe som – i en begrenset utstrekning – er en etablert fast praksis. En uheldig en riktignok.

På det grunnlaget mener vi i NTL at hovedtariffavtalen ikke gir grunnlag for å gå ut over arbeidstidsbestemmelsene i punkt 7.1 i tilfelle kveldsundervisning, og at vi vil motsette oss å avtale forskyvninger i arbeidstiden utover dette.

Vi kan også slå fast at vi er overrasket over dette initiativet fra et styremedlem. https://www.universitetsavisa.no/campus/2020/01/22/Vil-ha-debatt-i-NTNUs...

Vi i NTL tror at både ansatte, studenter og NTNU har felles interesser av å holde undervisningsaktivitet mellom 8-16. Når aktivitet legges på kveldstid går det ut over læringen, og det fungerer ekskluderende f.eks. på ansatte og studenter med forsørgeransvar. Med den kunnskapen vi har om hvordan dette de facto er skjevfordelt mellom kjønn, ligger det også et likestillingsperspektiv her, hvor noen har andre muligheter til å delta på undervisningsaktiviteter enn andre.

Heller enn å diskutere utvidelser av kveldsarbeid for nye grupper, inviterer vi i NTL gjerne styret til en dialog om hvordan vi kan minimere det.

Det er et stadig økende press på arbeidstiden til ansatte. Det vil kunne utfordre NTNUs praksis med «særlig uavhengig stilling». Mange tror også at ledende og særlig uavhengig stilling er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene. Det stemmer ikke. Som NTNU selv sier i sitt notat om SUS: (lenket til fra https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Arbeidstid)

"Stillingene er også underlagt Hovedtariffavtalens bestemmelser, f.eks. ved at den avtalte arbeidsplikten er 37,5 timer pr uke og ved at arbeidstiden i den utstrekning det er mulig skal legges til tidsrommet mellom kl. 07.00 og kl 17.00, fordelt fra mandag til fredag. Dette må imidlertid forstås som referanse til den arbeidstiden som styres av andre enn arbeidstakeren selv, eksempelvis undervisningstidspunkt fastsatt av arbeidsgiver."

For NTL sin del vil vi si til alle våre medlemmer at arbeid knyttet til ordinær undervisning etter klokken 17 er å betrakte som frivillig å delta på og ikke noe arbeidsgiver har anledning til å pålegge ansatte, verken vitenskapelige eller teknisk-administrative.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering