Pensjon i offentlig sektor

Det er framforhandlet et forslag til nytt pensjonssystem for offentlig ansatte.

Min fagforening, NTL NTNU har nettopp oppfordret medlemmene til å stemme nei i uravstemmingen om nytt pensjonssystem i offentlig sektor. Jeg mener det er et riktig valg, og i det følgende vil jeg si litt om hvorfor.

NTLs prinsipp og handlingsprogram (PHP) sier om pensjon blant annet:

...NTL vil arbeide for at pensjonsreformen gjennomgås for å rette opp de skjevheter reformen medfører…

...NTL vil aktivt motarbeide enhver svekkelse av kollektive pensjonsavtaler, herunder AFP. NTL vil arbeide for at AFP-ordningen i offentlig tjenestepensjon fortsatt skal være en reell førtidspensjon som kan tas ut uten reduksjon av alderspensjonen. NTL vil arbeide for å beholde de rettighetene ansatte har i Statens Pensjonskasse (SPK).Ytelsene fra offentlig tjenestepensjon skal sammen med folketrygdens ytelser tilsvare minst 66 prosent av brutto sluttlønn ved 65 års alder og 30 års opptjening…

Dagens framforhandlede løsning innebærer at alle sparer opp sin egen "pensjonspott" som spres ut over forventede gjenværende leveår fra det tidspunktet man går av med pensjon. Det er den samme logikken som folketrygden baserer seg på etter pensjonsreformen. Det er en individualisert måte å tenke pensjon på som også private banker benytter når de bidrar til å privatisere hele pensjonssystemet gjennom å forsøke å overbevise folk om at de kommer til å måtte gå inn i personlige spareordninger.

Dagens framforhandlede løsning for offentlig pensjon bryter med flere av prinsippene i NTLs PHP. Ikke bare vil alle som må gå av med pensjon tidlig få betydelig mindre enn 66% uansett om de har både 30 og 40 års opptjening. De vil til og med få dårligere opptjening enn de vil med dagens modell iberegnet levealdersjusteringen.

AFP-ordningen er ikke lenger en reell førtidspensjonsordning, men en tilleggspensjon.

Det framforhandlede forslaget bidrar heller ikke til å rette opp skjevhetene pensjonsreformen medfører. Tvert imot følger den samme logikk som pensjonsreformen og bidrar dermed til å forsterke de skjevhetene reformen medfører.

Det framforhandlede forslaget bryter dermed med NTLs prinsipp- og handlingsprogram på sentrale områder.

Når offentlig tjenestepensjon blir et påslag på folketrygden forsterker den den tendensen til at de ansattgruppene som kan stå lenge i jobb får relativt mye mer enn i den modellen vi har hatt, mens de som må gå av tidligere får relativt mindre. Faktisk vil det i den nye modellen være mulig for ansatte, også de med høy lønn, som kan stå lenge i jobb å ende opp med mer i pensjon enn de fikk i lønn.

Der pensjonen tidligere har hatt en sosial utjevnende funksjon, hvor de sosiale ulikhetene har blitt mindre i alderdommen enn de var i arbeidslivet, har vi nå fått et system hvor de kan bli større.

Denne skjevheten forsterkes av en del kjente data på arbeidsliv og samfunn. De som har jobber de kan stå i inn i syttiåra, er de med jobber som sliter minst på kroppen. De har også i utgangspunktet høyest lønn, best helse og de har betydelig lengre gjennomsnittlig levealder. Dette forsterker det faktum at de får en betydelig mye større andel av den totale pensjonen enn de ville hatt i den gamle modellen.

I sum blir dette en omfordeling til fordel for de med god helse og høy lønn, fra de med dårlig helse og med lav lønn.

Men også de med mer klassiske "kontorjobber" med høyere lønn kan rammes av denne endringen. I et seminar i forkant av forhandlingsresultatet tok vi i NTL NTNU en runde blant de frammøtte om hvorfor pensjon var viktig. Svaret var ganske entydig: Trygghet i alderdommen.

Det viktigste for de fleste av våre medlemmer er neppe å kunne få maksimalt mye i pensjon ved å stå lenge i jobb. Det viktigste er å sikre en trygghet for at man har en pensjon å leve av uansett når man må gå av. Og alle, uansett stillingskategori og lønn, kan gå på en smell som gjør at de ønsker å gå av ved f.eks. 62, 64 eller 66 år.

Dagens pensjonsordning sikrer dette på en helt annen måte. Problemet med dagens offentlige tjenestepensjon er at Stortinget har vedtatt at levealdersjusteringen også skal gjelde for denne.

NTL har i sitt PHP sagt noe om hvordan forbundet skal angripe denne problemstillingen. Det ser vi i det innledende sitatet - man skal jobbe for å rette opp skjevhetene reformen medfører. Man burde altså jobbet for å snu levealdersjusteringen, og man burde sikret en fortsatt reell tidligpensjonsrdning.

Innretningen i dagens framforhandlede ordning gjør det motsatte.

Man har fått inn et lite "slitertillegg" som et plaster på såret for de som må gå av tidlig og ikke kan jobbe videre. Det er en tenking som utjevner og bidrar til å avhjelpe de som ikke kan stå lenge i jobb. Problemet er at det bare varer til 67 år, det er lite og trappes fort ned, og varer kun til 1970-kullet. For de født etter 1970 er det ingenting. Privat sektor har nå forhandlet fram et mye større tillegg, som varer fram til 80 år og som ikke avsluttes ved noe årskull. Vi kan ikke akseptere at våre medlemmer skal ha mye dårligere løsninger her.

Det man har lyktes med i forhandlingene er å få forhandlet fram akseptable utbetalinger i pensjon totalt sett. Det gir altså gode muligheter for den som kan stå lenge i jobb, og de fleste vil fortere kunne jobbe seg fram til 66% av sluttlønn så lenge de har mulighet til å fortsatt stå i jobb. Den gamle ordningen er ikke tilpasset levealdersjusteringen den er pålagt og må erstattes, men den må altså erstattes med en ordning med en helt annen profil.

Profilen i det framforhandlede resultatet kan jeg ikke stå inne for, og jeg mener den bryter med sentrale prinsipper i NTLs prinsipp- og handlingsprogram. Derfor kommer også jeg til å gjøre som NTL NTNU anbefaler og stemme nei.

Se også denne saken: https://www.universitetsavisa.no/politikk/2018/04/26/Enstemmig-NTL-styre...

Og hele anbefalingen fra NTL NTNU:

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering