Om Venstresida.net / About Venstresida.net

English version below. Debattregler/Rules for Debate

Norsk

Venstresida.net er et marxistisk nettsted som jobber for et mer rettferdig samfunn, hvor rikdommen til de få ikke er betinget av fattigdommen til de mange.

Vi ser at teoriene til Marx viser seg å være viktigere enn noensinne, og vi ser at politikken til den nyliberale kapitalismen oppfyller teoriene om imperialismen som kapitalismens siste fase.

Derfor jobber vi for enhet blant marxister, og vi ser global organisering som den eneste måten å skape et verdenssamfunn som er basert på behovene til alle mennesker, og ikke bare de med kapital til å betale for varer og tjenester.

Derfor er vi sterke motstandere av sekterisme i alle dens former, ettersom vi innser at dette har vært et av hovedproblemene for den internasjonale marxistiske bevegelsen i fortiden.

Det er med glede vi ser en ny global bevegelse stige fram, og i den ser vi et glimt av håp for en sterk og samlet global antikapitalistisk bevegelse. Det er viktig at vi innen en slik organisasjon prøver å utvikle en mer helhetlig teori for samfunnet, basert på grunnlaget av den kapitalismekritikken denne bevegelsen har utviklet. Dette vil utvilsomt lede mot sosialistiske visjoner av en eller annen form, og det er derfor viktig at vi marxister avstår fra dogmatiske holdninger også mot andre bevegelser på venstresida.

Dette nettstedet har i sin nåværende form vært operativt siden oktober 2003, og inneholder kommentarer fra Venstresida- og gjesteskribenter på aktuelle saker, men også bakgrunnsartikler og generell polistisk, kulturell og vitenskapelig debatt. Ellers har nettstedet en lenkesamling og et åpent forum for generell diskusjon.

English

Venstresida.net is a Marxist website working for a more just society where the wealth of a few is not conditioned by the poverty of the many.

We see that the teories of Marx are proving themselves to be as important as ever, and we see that the politics of neoliberal capitalism are fullfilling the theories of imperialism as capitalisms final stage.

We thus aim to work for unity among Marxists, as we see global organization as the only way to create a global society based on the needs of all humans, and not merely on those with the capital to pay for goods and services.

We are therefore strongly opposed to secterianism in all its forms, as we realise this has been one of the main obstacles for the international Marxist movement in the past.

We are thrilled to see a new global movement emerging, and see in it a spark of hope for a strong united global anticapitalist movement. It is important that we within such an organisation try to develop a more complete theory for society based on the foundation of the critique of capitalism this movement has developed. This will inevitably lead towards visions of socialism in one form or another, and it is therefore important that we Marxists abstain from dogmatic attitudes also towards other movements on the left.

This site has in its current form been operative since october 2003, and contains comments from Venstresida and guest writers on current issues, and also background articles and general political, cultural and scientific debate. We also bring a links section and a forum open for general discussion.

Debattregler

Venstresida.net er helt åpent for generell debatt, men for å holde et åpent og inkluderende debattklima, har vi noen enkle kjøreregler:

1. Diskuter sak, hold deg til temaet under den enkelte artikkel. Ønsker du å diskutere noe helt annet som ikke hører inn under noen artikler, gjør det på det åpne forumet.
2. Unngå personangrep og nedsettende karakteristikker på meddebattanter.
3. Unngå kommentarspam. Hold deg til saken og skriv det du mener. Unngå å oversvømme den samme debatten med innlegg etter innlegg.
4. Ikke klipp-og-lim inn lengre tekster skrevet av andre debattanter. Vil du henvise til noe, legg ved en lenke. Dette har med både folkeskikk og copyrightlovgivning å gjøre (uansett hvor lite vi liker denne lovgivninga).
5. Velg et nick (pseudonym) og hold deg til det. Dine meddebattanter har rett til å vite at de diskuterer med en person og ikke fem.
6. Rasistiske innlegg og andre innlegg som innebærer hets av enkeltgrupper er heller ikke akseptert. Igjen en kombinasjon av folkeskikk og norsk lov.

Dette er selvsagt noe som vi ikke burde ha behov for å påpeke, og som de fleste skjønner av seg selv. For den som har beveget seg på enkelte nettfora, vil man dessverre likevel ha oppdaget at det er mange som ikke skjønner dette. Derfor en slik presisering.

Rules for Debate

Venstresida.net is completely open to a wide and general debate, but to keep an open and inclusive debate climate, we have some simple rules:

1. Discuss the issue at hand, stick to the topic under each article. If you wish to discuss something that does not belong to any article, do it at the open forum.
2. Avoid personal attacks and disparaging characteristics of other people.
3. Avoid comment spam. Stick to the issue and write you opinion. Do not flood the same debate with post after pot.
4. Do not cut and paste in long texts written by other people. If you would like to refer to something, add a link. This has to do both with good manners and copyright law (no matter how little we like the law).
5. Choose a nickname (pseudonym) and stick to it. Your co-debaters have a right to know that they are discussing with one person, not five.
6. Racist posts and other posts that involve hate-speech towards individuals or groups is also not accepted. Again, a combination of manners and Norwegian law.

This is obviously something that we should not need to point out, and things most people know by themselves. Those who have been on a few online forums will unfortunately have discovered that there are still many who do not understand this. Therefore, this clarification.

Kontakt/Contact:
Redigering av denne siden blir til vanlig gjort av/Editing of this site is usually done by ronny [dot] kjelsberg [at] gmail [dot] com.