DNAs nye pensjonsforslag

Kortversjon:
Omfordeling fra de som tjener over 352000 til de som tjener under.
Samme ramme og samme kutt som i regjerningens instilling.
Alleårsregel innføres.
Umulig å forene med forsvar av AFP og offentlig bruttopensjon etter 30 år.

Av Arne Byrkjeflot
Pensjonskommisjonen og regjeringens forslag var at det skulle gis 1,25% av livslønna i årlig pensjon. Hadde du tjent 300 000 i 40 år ville du altså fått 1,25% av 40x300000=12 mill i årlig pensjon, noe som ville gitt deg 150 000 årlig.

Det nye forslaget er at du skal få 1,7% av de første 3 G der G er grunnbeløpet i folketrygda, 58774 kr og 0,8% av de neste 3G. Gjennomsnittet blir fortsatt 1,25%, men det betyr en ganske stor omfordeling fra de som tjener over 6G= 352 000 til de som tjener under 352 000 kroner.
Hvis vi ser på pensjonskommisjonens ideal, en som tjener det samme i 40 år, så får vi følgende:

Lønn..Lønn.....Folketrygd............DNANY
i G................40 år %av lønn.....40 år %av lønn
1....58778.....105408...179 %....105408...179 %
2...117556.....105408....90 %....113872....97 %
3...176334.....108152....61 %....129860....74 %
4...235112.....132838....57 %....160894....68 %
5...293890.....157525....54 %....168418....57 %
6...352668.....182212....52 %....176334....50 %
7...411446.....190441....46 %....195143....47 %
8...470224.....206899....44 %....213952....46 %

Men denne tabellen skjuler jo det som nettopp er poenget med besteårsregelen, at du får strøket dine verste år, at du tåler noen år med deltid, arbeidsledighet, attføring, omskolering og sykdom. Og at det i det virkelige liv ikke finnes folk som går på samme inntekt livet igjennom. Så la oss ta noen typiske eksempler:

A DELTIDSARBEIDER: .........................310 000 I 20ÅR, 155 000 I 20 ÅR
B DELTIDSARBEIDER LAVTLØNNA: 240 000 I 20 ÅR, 120 000 I 20ÅR
C SNEKKEREN: ...................................3 ÅR MED 100 000, 20 MED 400 000, 17 MED 270 000
D LÆREREN: ......................................280 000 I 20 ÅR, 320 000 I 20 ÅR
E INDUSTRIARBEIDEREN: ..............280 000 I 10 ÅR, 320 000 I 20 ÅR,300 000 I 10ÅR

.............Folketrygd.............DNANY.........Av snitt årslønn
A...........164291...71 %.......134040...58 %
B...........134891...75 %.......110940...62 %
C...........202091...63 %.......178870...56 %
D...........168491...56 %.......159480...53 %
E...........168491...55 %.......161080...53 %

Den gjennomsnittlige industriarbeideren i eksempel E, med en gjennomsnittsinntekt på 300 000 i 40 år. Hvordan vil det gå med han i DNAs nye pensjonssystem:

Folketrygd nå...........................................14000
DNAs folketrygd......................................13300.........700
Avgang 62 år -25%...................................9975.......3325
5 års tapt opptjening................................8314.......1661
manglende lønnsregulering 62 til 67...8002........312
4 års økt levealder - -18%.......................6562.......1440
Tap...............................................................................7438

For DNAs nye forslag gjør ingenting med de grunnleggende problemene med pensjonsreformen. Fortsatt gjelder forsikringsprinsippet, du får etter innbetaling.Når du fyller 67 år så har du tjent opp en viss årlig pensjon fram til du gjennomsnittlig dør når du blir 84,3 år. Må du gå av før du er 67 år, så får du samme summen delt over flere år og du får færre opptjeningsår. Lønna skal ikke lenger følge lønnstiginga og får pensjonskommisjonen rett og levealderen øker med 4 år, så taper du enda mer. Vår gjennomsnittlige industriarbeider taper altså 7500 i måneden hvert år fra 62 år til han dør, 6000 sjøl om levealderen ikke øker.

DNA sier at AFP skal fortsette på minst samme nivå, at de offentlig ansatte skal få beholde 66% av sluttlønn og at de privat ansatte skal få en tjenestepensjon på samme nivå.

Men dersom DNAs pensjonsreform gjennomføres er dette rett og slett ikke mulig. I dag dekker altså AFP-ordningen opp for 5 år med 14 000 i pensjon, 840 000 i alt. Skal ordningen bevares må det nå gjennom tariffoppgjør dekkes opp for 6000 til 7500 kroner månedlig i 22 år, til sammen en sum på 1540000 til1980000. En dobling. Allerede i dag er AFP en dyr ordning for bedriftene og noe en sliter med ved inngåelse av tariffavtaler. Er det mulig å beholde denne ordninga med det nye systemet?

Og AFP strir jo mot hovedprinsippet bak reformen, å tvinge folk til å jobbe lengre. Systemet er jo også slik at folk kan gå av med tidligpensjon og fortsette i full jobb med full lønn. Kan vi forhandle fram en god AFP-ordning og la folk få gå i full jobb? Innføres først alleårsregelen og forsikringsprinsippet, så er også AFP-ordningen på galttisen. Og i neste omgang uførepensjonen.

Enda mer utenkelig er det at de offentlig ansatte skal kunne beholde 66% brutto lønn etter 30 års opptjening dersom alle andre må jobbe til de stuper for å få en anstendig pensjon. Det er rett og slett politisk umulig. Forsvinner besteårsregelen, så forsvinner 30-årsregelen og sluttlønnsprinsippet med.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering