Øst-Europa - pest eller kolera

Ting skjer i gamle Sovjet-republikker. Gamle menn må gå, og nye menn trår inn på banen. Bak står Russland og EU og trekker i trådene. Hva er alternativene for Øst-europa?

Øst-Europa befinner seg nå i den situasjonen store deler av Latin-Amerika har befunnet seg i de siste 200 årene; et valg mellom to onder. I Latin-Amerika bestod valget mellom et "liberalt" og et "konservativt" parti som delte på å ha makta, men som ikke utgjorde noe reelt politisk alternativ til hverandre, og til beste for folket (ikke ulikt USAs 2-parti-system).

Programvarepatenter

Hva er patenter på programvare, og hva er i ferd med å skje? Hvilken effekt vil programvarepatenter ha på IT-industrien og fri programvare?
Bill Gates skrev i 1991 i en internt notat i Microsoft: «Hvis folk hadde forstått hvordan patenter ville bli gitt når dagens ideer ble oppfunnet og hadde selv tatt ut patenter, ville dataindustrien helt i dag gått helt i stillstand. Løsningen på dette er patentutveksling med de store selskapene og å patentere så mye vi kan.»i Microsoft søker i dag om to panter hver dag.

Gammel nytale om pensjon

Det er med skuffelse jeg registrerer at Adresseavisen den 30/4 har falt for det politiske etablissementets nytale om hvordan alle tiltak for å motarbeide nedbyggingen av velferdsstaten er "gammeldagse". Som om det å skru tiden tilbake til 1800-tallets ekstreme markedsliberalisme egentlig er spesielt moderne.
I dette tilfellet handlet det om pensjonen, og Adresseavisen kjøper ukritisk dogmet om at "there is no alternative" (for å si det med Thatchers ord), til en kraftig nedbygging av dennes ytelser. La meg derfor komme med følgende poeng:

Sosialisme gjennom parlamentet?

Hvorfor klarte Ap, SV og NKP i løpet av 20 år med rent flertall på stortinget aldri å skape sosialisme i Norge?

TSF - Global call to action against poverty

Politikerdebatten om global fattigdomsbekjempelse på Trondheim Sosiale Forum 2005 samlet politikere fra RV til Høyre, og debattantene samlet seg fort i to blokker. Nestleder i RV, Pål Hellesnes, og stortingsrepresentant Jørund Leknes fra SV dannet en blokk, og nestleder i Unge Venstre, Audun Rødningsby, og formann i Trondheim Unge Høyre, Siri Holm Lønseth, dannet den andre.

Global handling mot fattigdom

Av Pål Hellesnes, innleiing til debatten "Global call to action against poverty" på Trondheim sosiale forum, 2005.

Fattigdomsbekjemping er eitt av dei mest brukte omgrepa i internasjonal politikk dei siste åra. ”Alle” er for ”fattigdomsbekjemping”, frå Kjell Magne Bondevik til Wolfensohn i Verdsbanken til Kristin Halvorsen. Og ordet har vorte nytta mer og meir dess raskare den såkalla ”globaliseringa” har utvikla seg.

Indymedia - Aktivistmedie uten brukere?

Denne artikkelen tar for seg problematikken omkring Indymedia.no, og dens dalende aktivitet siden oppstarten. Hva kan, og hva må gjøres. En redigert versjon står på trykk i Vreng 3 (http://www.adbusters.no/).

Trondheim Sosiale Forum - EU - Demokrati og miljø, eller egoistisk byråkrati?

Trondheim Sosiale Forum ble arrangert for 2. gang 7-10 april 2005. Forumet besto av en rekke møter og workshoper, foruten kulturelle arrangementer. Vi vil her bringe referater og kommentarer til en del av møtene.
EU - Demokrati og miljø, eller egoistisk byråkrati?

DNAs nye pensjonsforslag

Kortversjon:
Omfordeling fra de som tjener over 352000 til de som tjener under.
Samme ramme og samme kutt som i regjerningens instilling.
Alleårsregel innføres.
Umulig å forene med forsvar av AFP og offentlig bruttopensjon etter 30 år.

Av Arne Byrkjeflot
Pensjonskommisjonen og regjeringens forslag var at det skulle gis 1,25% av livslønna i årlig pensjon. Hadde du tjent 300 000 i 40 år ville du altså fått 1,25% av 40x300000=12 mill i årlig pensjon, noe som ville gitt deg 150 000 årlig.

Mobilisering mot NATO i Åre

I forbindelse med NATOs utenriksministermøte i Åre 24-25 mai, vil det bli store demonstrasjoner og mobilisering. Busser vil også bli satt opp fra Norge. Vi videreformidler denne invitasjonen og oppfordringen fra Nätverk för Global Fred och Demokrati, Östersund, og oppfordrer alle til å delta. Ta kontakt med nettverket for mer informasjon.
Försvara den svenska militära neutraliteten