Publikasjon

Tull om AFP fra Adressa

Innlegg i Adresseavisen 2/4 2008

Adresseavisen kommer med et par merkelige utspill om AFP på lederplass 31/3. Først påstår avisa at det er feil av fagbevegelsen å slåss for AFP nå i tariffoppgjøret, og sier den ”tar på seg en rolle den ikke bør ha”.

Taklinger 8 - med fokus på høyere utdanning

Home
U-DANNING?: Bladprodusentene er skeptiske til senere reformer innen høyere utdanning.

Nå er Attacs Trondheims-blad ute med et nytt nummer, spesialtilegnet reformer i høyere utdanning.

Fanget mellom marked og stat: en kommentar til Stjernø-utvalgets innstilling

I debatten etter at Stjernø-utvalget la fram sin innstilling har dessverre mye av innholdet havnet i skyggen av debatten om hvorvidt norsk høyere utdanning bør organiseres gjennom store regionale universiteter eller ikke.


DEBATT: Stjernø-utvalget har avstedkommet heftig debatt i universitets- og høgskolesektoren. Her Paul Bjerke fra et NTL-seminar, februar 2008.

Uforståelig fra Riksadvokaten

Innlegg i Utrop 14/2 2008

I et innlegg om Obiora-saken i Utrop blander Johan Kr. Øydegard ved Riksadvokatembetet noen formelle juridiske betraktinger sammen med ubegrunnede påstander han vanskelig kan ha belegg for.

Riksadvokaten begrunner henleggelsen av saken med noen løpende tanker om at vi må ha likhet for loven. At vi ønsker likhet for loven er det liten uenighet om, men det har tydeligvis gått Øydegård hus forbi at det er nettopp kunnskapen om at det ikke er reell likhet for loven som gjør at Obiora-saken har blitt det den har blitt.

Hvorfor kapitalismen dreper

Artikkel i Rødt! 1/2008.

Det foreligger en fundamental motsetning mellom måten en kapitalistisk økonomi fungerer på, og det å bevare miljøet. En kapitalisme uten vekst, er en kapitalisme i økonomisk krise med dyrtid som går hardt ut over vanlige innbyggere.

En kapitalisme i fortsatt vekst betyr en stadig økende forbruks- og produksjonskarusell som vil eskalere raseringen av miljøet, noe som i neste omgang også vil gå utover vanlige innbyggere på denne planeten.

Under kapitalismen må vi altså velge mellom økt fattigdom og miljøødeleggelser.

AFP-debatt

I det siste har jeg deltatt i litt AFP-debatt.

Følgende innlegg sto i Adresseavisa 29/1 2008

AFP og tariffavtaler

Det virker som Adresseavisa i sin leder 25/1 begynner å ta inn over seg de svært negative konsekvensene pensjonsreformen vil kunne ha for de delene av den norske arbeidsstokken som ikke makter å stå i jobb til de er 67 (og utover).

Det er bra.

Anbud

Innlegg i Arbeideravisa 24/1-08
Jeg vil gjerne takke Ole R. Berg fra Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening for et godt og viktig innlegg i Arbeideravisa 17/1, hvor han peker på alle de negative konsekvensene av anbud i kollektivtrafikken.

Kvotering og rettferdighet

Innlegg i Dagbladet 22/1 2008

De fleste i Norge er enige i at alle bør ha like rettigheter og muligheter uansett kjønn eller etnisk bakgrunn. Mange som reagerer på kvotering, ser på dette som et brudd med dette prinsippet. Det er det ikke.

Dersom Norge (og verden) hadde vært et akademisk, teoretisk idealsamfunn, hadde vi kunne gitt alle like muligheter på papiret, og alt hadde vært greit. Nå er verken Norge eller verden et slikt samfunn.

Grunnlovsbrøk

En kortversjon av innlegget er på trykk i Nationen 7/1-08. http://www.nationen.no/meninger/leserbrev/article3262538.ece

Demokrati er noe annet enn flertallsdiktatur. Demokrati betyr også at mindretallet skal ha rettigheter, og innflytelse på beslutninger som tas.

Forsvar eller angrep?

Innlegg i Nationen 9/11-07 og Fosna-Folket 15/11.
Det gir et interessant perspektiv når general Diesens forsvarsstudie sammenfaller med en økning av de norske styrkebidragene til Afghanistan.

Det er tydelige signaler som sendes. Vi går en nedbygging av det nasjonale forsvaret i møte. Samtidig ser vi en opptrapping av styrker som skal sendes ut for å drive krigføring i andre land som USAs haleheng.