Publikasjon

Fanget mellom marked og stat: en kommentar til Stjernø-utvalgets innstilling

I debatten etter at Stjernø-utvalget la fram sin innstilling har dessverre mye av innholdet havnet i skyggen av debatten om hvorvidt norsk høyere utdanning bør organiseres gjennom store regionale universiteter eller ikke.


DEBATT: Stjernø-utvalget har avstedkommet heftig debatt i universitets- og høgskolesektoren. Her Paul Bjerke fra et NTL-seminar, februar 2008.

Uforståelig fra Riksadvokaten

Innlegg i Utrop 14/2 2008

I et innlegg om Obiora-saken i Utrop blander Johan Kr. Øydegard ved Riksadvokatembetet noen formelle juridiske betraktinger sammen med ubegrunnede påstander han vanskelig kan ha belegg for.

Riksadvokaten begrunner henleggelsen av saken med noen løpende tanker om at vi må ha likhet for loven. At vi ønsker likhet for loven er det liten uenighet om, men det har tydeligvis gått Øydegård hus forbi at det er nettopp kunnskapen om at det ikke er reell likhet for loven som gjør at Obiora-saken har blitt det den har blitt.

Hvorfor kapitalismen dreper

Artikkel i Rødt! 1/2008.

Det foreligger en fundamental motsetning mellom måten en kapitalistisk økonomi fungerer på, og det å bevare miljøet. En kapitalisme uten vekst, er en kapitalisme i økonomisk krise med dyrtid som går hardt ut over vanlige innbyggere.

En kapitalisme i fortsatt vekst betyr en stadig økende forbruks- og produksjonskarusell som vil eskalere raseringen av miljøet, noe som i neste omgang også vil gå utover vanlige innbyggere på denne planeten.

Under kapitalismen må vi altså velge mellom økt fattigdom og miljøødeleggelser.

AFP-debatt

I det siste har jeg deltatt i litt AFP-debatt.

Følgende innlegg sto i Adresseavisa 29/1 2008

AFP og tariffavtaler

Det virker som Adresseavisa i sin leder 25/1 begynner å ta inn over seg de svært negative konsekvensene pensjonsreformen vil kunne ha for de delene av den norske arbeidsstokken som ikke makter å stå i jobb til de er 67 (og utover).

Det er bra.

Anbud

Innlegg i Arbeideravisa 24/1-08
Jeg vil gjerne takke Ole R. Berg fra Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening for et godt og viktig innlegg i Arbeideravisa 17/1, hvor han peker på alle de negative konsekvensene av anbud i kollektivtrafikken.

Kvotering og rettferdighet

Innlegg i Dagbladet 22/1 2008

De fleste i Norge er enige i at alle bør ha like rettigheter og muligheter uansett kjønn eller etnisk bakgrunn. Mange som reagerer på kvotering, ser på dette som et brudd med dette prinsippet. Det er det ikke.

Dersom Norge (og verden) hadde vært et akademisk, teoretisk idealsamfunn, hadde vi kunne gitt alle like muligheter på papiret, og alt hadde vært greit. Nå er verken Norge eller verden et slikt samfunn.

Grunnlovsbrøk

En kortversjon av innlegget er på trykk i Nationen 7/1-08. http://www.nationen.no/meninger/leserbrev/article3262538.ece

Demokrati er noe annet enn flertallsdiktatur. Demokrati betyr også at mindretallet skal ha rettigheter, og innflytelse på beslutninger som tas.

Forsvar eller angrep?

Innlegg i Nationen 9/11-07 og Fosna-Folket 15/11.
Det gir et interessant perspektiv når general Diesens forsvarsstudie sammenfaller med en økning av de norske styrkebidragene til Afghanistan.

Det er tydelige signaler som sendes. Vi går en nedbygging av det nasjonale forsvaret i møte. Samtidig ser vi en opptrapping av styrker som skal sendes ut for å drive krigføring i andre land som USAs haleheng.

Spark ut kremmerskolene

Innlegg i Adresseavisen 25/10-07, Nationen 26/10-07
Nå har vi fått bekreftet det mange har sagt lenge. John Bauer-skolene omgår privatskolelovens forbud mot å tjene penger på skoledrift, ved å kjøpe tjenester fra selskap Bauer selv eier.

Hvorfor skal skattebetalerne sponse disse skolene med millioner av kroner, bare for å se at store deler av summen går direkte i lomma på eierene av bedriften?

Utveier 8 / Hvor gikk Attac?

Attac Norges blad, Utveier, er ute med et nytt nummer. Nå er bladet nyoppusset med ny design og farger på alle sider. Alle medlemmer av Attac får bladet i posten. Er du ikke medlem? - Det fikser du her. Nettsidene vil også bli oppusset, men så langt har redaksjonen ennå ikke kommet. I mellomtiden kan dere lese gamle nummer på http://utveier.attac.no/

I forbindelse med bladutgivelsen har undertegnede fått den ære bidra med et trippelintervju om Attac Norges fortid, nåtid og framtid, som du kan lese under.


Utveier, her i henholdsvis sort/hvitt og farger