Utdanning

Teknologi og vitenskap: - Metode etikk og miljøpåvirkning

Jeg er helt enig med regjeringen som i Forskningsmeldinga slår fast at offentlig finansiert forskning bør gjøres fritt tilgjengelig for alle. Jeg vil også gjerne strekke det enda litt lenger og si at alt slags materiell som vitenskapelige ansatte på norske universiteter og høgskoler produserer - i hvertfall det som kan ha noen ekstern interesse - bør være fritt tilgjengelig for alle.

Når jeg skulle undervise et nytt kurs i fjor høst oppdaget jeg at det ikke fantes noen gode læremidler i faget, go jeg måtte dermed lage et kompendium sjøl. Det bestod både av å lete opp ting andre hadde skrevet, men også i å skrive noe sjøl. Jeg kan selvsagt ikke legge ut andres tekster på nett uten deres godkjennelse, men jeg kan legge ut mine egne, og jeg kan legge ut innholdsfortegnelsen slik at alle kan finne gode lesetips til temaene.

Teknologivalg og læring

27/2 var det temadag og generaldebatt om teknologi i opplæringen på Fylkeshuset. Under følger sånn ca. det innlegget jeg holdt i debatten.

Teknologi er ingen hokuspokusløsning, men det gir muligheter. Effekten av den kan vanskelig overdrives på lang sikt, men på kort og mellomlang sikt kan den absolutt det. Nå har nettbrett og lesebrett tatt av, men er det noen som husker de PDA’ene som kom for 15 år siden? Som også skulle ta over for den 7. sansen og brukes til boklesing? De tok aldri av. For hver suksess er det mange feilskjær.

Som vi fikk høre før i dag er det svært store variasjoner på hvor "digitalt innfødte" dagens ungdom er. Noen er aktive brukere av teknologien som tar bevisste valg, mens mange også er rimelig passive forbrukere som tar imot det de blir tilbudt av den siste teknologiske motebølgen.

LO er på banen

Ett nytt fagligpolitisk innlegg som kommenterer Venstres dårlig skjulte forsøk på å splitte hovedsammenslutningene, samtidig som de gjør sine hoser grønne ved å påpeke problemer med midlertidighet i offentlig sektor.

Gunnes innlegg inneholder mye det samme som dette: http://www.venstre.no/politikk/smaabedrift/46654/

lo på banen
Innlegg i Adresseavisen 12/2 2012

Seier for Røros VGS!

Etter at undertegnede gikk ut mot de planlagte kuttene på Røros VGS fra opplæringskomiten, har flere slengt seg på kritikken og påpekt både hvor unødvendige kuttene er, og hvor uryddig prosessen ahr vært. Konklusjonen kom på Fylkestinget denne uken. Ap, og dermed flertallet, snudde, og opprettholder nå tilbudet ved Røros VGS for kommende skoleår.

Full seier for Røros vidergegående i Fylkestinget, med andre ord, og for Rødt, som var eneste parti som gikk imot kuttene i opplæringskomiteen. Nok et bevis på at man ved å informere og mobilisere de berørte gruppene og andre engasjerte utenfor de parlamentariske organene, kan man få gjort viktige grep også i dagens Norge. Denne dobbeltheten - parlamentarisk arbeid, men god kontakt og samarbeid med utenomparlamentariske miljø, alt fra vanlig folk - enkeltmennesker, til fagforeninger, miljøorganisasjoner etc. er en rødt tråd i Rødt sitt arbeid, og denne gode arbeidsmåten, og de gode resultatene det gir, skal vi ta med oss inn på Stortinget i 2013!

Kjemper mot linjenedlegging

Under opplæringskomiteens møte i Sør-Trøndelag i forrige uke, overrasket Arbeiderpartiet de fleste, herunder undertegnede, ved å ikke bare være motvillige til å utvide tilbudet ved Røros videregående skole, men ved å faktisk redusere det gjennom å legge ned Medier og kommunikasjon.

Innstillingen fra Fylkesrådmannen gikk ut på å ikke lyse ut verken Vg2 IKT-servicefag, eller Vg1 design og håndverk på tross av ønske fra skolen. Et lite lyspunkt i et ellers snevert tilbud er at Fylkesrådmannen anbefaler at Vg2 matfag lyses ut.

Flertallet i Komiteen bestående av Ap, Sp og Frp valgte altså likevel å gå enda lenger, og fjerne Vg1 Medier og kommunikasjon på Røros VGS, noe som vil gi Røros er dårligere tilbud i framtida enn skolen har i dag. Dramatisk blir det også for Hedmarkselevene som tar dette faget - det tilbys nemlig heller ikke på Nord-Østerdal VGS på Tynset.

Lettvint elitepopulisme


Etter at det har kommet en internasjonal universitetsranking hvor de norske universitetene ikke gjør det så bra, har mange - både akademikere og politikere - kastet seg på noe jeg vil kalle en lettvint elitepopulisme.

Vingling om teknologibygg

Adresseavisen har de siste par dagene slått stort opp at heller ikke på årets statsbudsjett fikk Høgskolen i Sør-Trøndelag nytt teknologibygg.

Se bl.a.: http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article6416301.ece og http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/article6417341.ece

Når dette prosjektet er blitt skjøvet på så mange ganger, er det vanskelig å fortsatt se på det som en tilfeldighet. HiST blir tydeligvis systematisk nedprioritert, så da er spørsmålet hva som er årsaken.

Vil beholde smågruppetillegget

I forlengelsen av saken jeg har omtalt her ble jeg intervjuet av Arbeidets Rett mandag 9/12. Se faksimile under.

En svekkelse av distriktsskolene

De videregående skolene i distriktene i Sør-Trøndelag kan bli svekket etter vedtaket i Sør-Trøndelag Fylkesting torsdag 21/6.

Hva er det NOKUT driver med?Som fylkestingsrepresentant i opplæringskomiteen i Sør-Trøndelag blir du innimellom satt i ymse styrer, utvalg og arbeidsgrupper. En av de arbeidsgruppene jeg har havnet i skal utvikle en strategi for Fagskolen i Sør-Trøndelag.

Det er sikkert mange som ikke vet helt hva fagskolen er (og det er vel også noe av problemet til fagskolen). Fagskolen er en to-årig profesjonsrettet yrkesutdanning, som bygger på fagbrev fra VGS. Forenklet kan man kanskje si at fagskolen er for yrkesfag det universiteter og høgskoler er for studiespesialisering. Fagskolen kan være et viktig alternativt kompetansehevningsløp til høyere utdanning.