Vitenskap

Ny finansieringsmodell


Det pågår et viktig arbeid i Kunnskapsdepartementet med å utarbeide en ny Forskningmelding. Vi mener en endring av finansieringsmodellen er det viktigste grepet for å få mer og bedre forskning i Norge.

Systemet med en stor produksjonsavhengig nullsum-pott tildelt etter publikasjonspoeng, kombinert med prosjektmidler og tildelinger gjennom Forskningsrådet, og andre offentlige og private eksterne kilder skaper en uforutsigbarhet for institusjonene. Dagens insentivbaserte finansieringssystem hindrer universitetene og høgskolene i å legge langsiktige planer for sin forskningsaktivitet.

Konsensus og vitenskap

Konsensus er ikke vitenskap, påpeker Bjørn Ramstad om klimaforskning i Adressa 25/4. Det er åpenbart sant. Vitenskapelige spørsmål avgjøres ikke gjennom folkeavstemminger. De avgjøres for øvrig heller ikke i avisdebatter mellom folk som ikke forsker på emnet. Hvordan skal en lekperson da kunne orientere seg i forskningsverdenen?

Vitenskap eller ideologi

Etter min kronikk i Adresseavisen rett før påske hvor jeg gikk rimelig hardt ut mot klimafornektere, var jeg spent på om det kom til å avstedkomme de samme ekstreme reaksjonene som da jeg gikk ut mot homeopati i 2010. Konspirative grupper preget av irrasjonelt tankesett har det med å være de kjappeste på hugget, det være seg kilmafornektere, 9-11-konspiratorikere, islamofober (hvori opptatt de mest ekstreme israelvennene) eller alternativmedisinere.

Gratisarbeid!

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har nylig gitt ut en rapport som undersøker arbeidstid hos ansatte i universitets- og høyskolesektoren. Der fant de ut at gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid hos vitenskapelig ansatte er på 47,6 timer i uken.

Det er over 10 timer mer i uken enn det normal arbeidstid tilsier. Lite av denne arbeidstiden er selvsagt (for de som kjenner sektoren) betalt. Lite av den er også direkte pålagt av arbeidsgiver. Indirekte er situasjonen annerledes. Rapporten viser at det stort sett er forskningsarbeidet det ikke er rom for i løpet av arbeidsdagen, og som dermed pågår på kveldstid.

Fornekterne

Jorda er 6000 år gammel. Den er universerts sentrum. Røyking fører ikke til kreft. Tillærte egenskaper går i arv. Sykdom skyldes “ubalanser” i “energibaner” i kroppen. Evolusjonsteorien er et falsum. Globale klimaendringer er bare en konspirasjon.

Siden vitenskapelig metode først oppstod har vitenskapen med ujevne mellomrom kommet med innsikter og kunnskap som utfordrer religiøse dogmer, mektige økonomiske interesser, eller politiske ideologier. Den innledende listen er bare et lite utdrag av påstander som har kommet opp gjennom vitenskapshistorien (mange av dem møter vi fortsatt), og de har lite til felles annet enn at de på et uvitenskapelig grunnlag forsøker å fornekte kunnskap som i dag er forskningsbasert svært sikker. Fra pavekirkens angrep på Galilei, til dagens klimafornektere går det en lang linje med antivitenskap. Ved å basere seg på menneskers innebygde evne til å tro på det de gjerne vil tro på, har religiøst, politisk og økonomisk mektige herrer (for det har stort sett vært herrer) kjempet mot forskningen med nebb og klør når resultatene har vært noe annet enn det de selv mente eller ønsket var korrekt.

En forskningsbasert forskningspolitikk?


I går (28/3) deltok jeg på Kunnskapsdepartementets innspillskonferanse til Forskningsmeldinga 2013.

Det var mange interessante innspill på konferansen som både gledet og irriterte. Jeg likte svært godt både UiO-rektor Ole Petter Ottersen påpekning av viktigheten i langsiktighet i forskningen, og Videnskaps-Akademiets Nils Christian Stenseths vektlegging av den grunnleggende nysgjerrighetsdrevne forskningen. Likeledes holdt UHRs Ruth Haug et par gode innlegg hvor hun både vektla viktigheten av å ikke se seg blindt på enkle indikatorer, og hun våget også som den eneste å snakke om internasjonal solidaritet i en setting hvor de fleste nok var mest opptatt av å sikre mest mulig ressurser til seg og sitt.

Hvordan rosabloggerne ødelegger verden


BUKSE: Sur og sint får bloggforfatteren ut sin aggresjon mot alt rosa, samtidig som han deler av sin visdom til ungdommen nutildax.

Videoer og dokumenter fra NTL universiteter og høgskolers jubileumskonferanse

Alle som er interesserte i høyere utdanning og kunnskapspolitikk, kan bruke en ettermiddag på mye verre ting enn å kikke på videoopptakene fra NTL Universiteter og høgskolers jubileumskonferanse i 2011.

Venstresidas voksenopplæringskontor: Atomteoriens historie

Folkeopplysning har jo alltid vært en av venstresidas hovedstrategier - kunnskap gir som kjent makt, og setter deg fri, så derfor er det viktig å gi vanlige folk en mest mulig bred og fri tilgang til kunnskap. Alt er som kjent i bunn og grunn fysikk, så derfor tilbyr vi nå gratis og fritt denne forelesningen om atomteoriens historie (som også tar for seg litt generell vitenskapshistorie og vitenskapelig metode), for å bidra til den store kunnskapsdugnaden for å skaffe informasjon også til de som ikke har lyst til å betale i dyre dommer for å høre stokk konservative amerikans

VVR: Copenhagen

As usual Venstresida videoroll gives you the best in free online entertainment. This intense physics-drama explores the famous meeting between Werner Heisenberg And Niels Bohr in Copenhagen during WW2: