Rapport fra samlokaliseringsseminar

Nylig har jeg vært så heldig å være involvert i en prosess som har til hensikt å samlokalisere NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Prosessen handler om samlokalisering, og ikke samorganisering (denne siste ballen er lagt død, da kritiske elementer i NTNU-styret fikk flertallet med seg på et vedtak i så måte - til toppledelsens fortvilelse).

Selve prosessen bærer preg av det som kanskje alle slike prosesser gjør. Det er ikke en prosess som har til hensikt å gi de ansatte og organisasjonen økt innflytelse og økt medbestemmelse, men heller en prosess som har som mål og overbevise, og overtale organisasjonen om at de tanker toppledelsen har tenkt er kloke, og gode. Målene er satt, og mens man snakker om "dialog" og samarbeid, er det egentlig overtalelse prosessen går ut på.

Dette gir seg tydelig utslag i for eksempel NTNU-rektor Torbjørn Digernes' uhemmede bruk av maktspråk for å karakterisere sine meningsmotstandere ved NTNU (som ikke var til stede på dette seminaret). Han humrer, og får til en viss grad salen med seg, når han ironiserer over vanskeligheten av å styren en organisasjon med så mange "selvstendig tenkende" og "taleføre mennesker". Ved denne og lignende karakteristikker klarer han med en faderlig tone å vri det som i og for seg er smigrende karakteristikker, til noe latterliggjørende, og ufarlig. Som en bonus ligger det en klar advarsel til de tilstedeværende - Slik ønsker ikke dere å være. Hele tiden i gangene på seminaret klages det (av ledelsen, og de som er ansatt til å kjøre igjennom prosjektet) over bakstreverske elementer på NTNU som motsetter seg flytting av Dragvoll og sammenslåing.

Videre er det et klart tegn på en enveiskommunikasjonsprosess når man får plassert 4 ulike scenarioer for samlokalisering, som i alle grove trekk er like. Det eneste tegn på påvirkning av ansatte er det de uforskammede opprørerne ved NTNU som har fått til, ved å tvinge planleggerne til å ta med et scenario hvor NTNU Dragvoll fortsatt ligger på Dragvoll.

(En liten parentes av interesse for de ansatte ved NTNU og ved HiSTs Avdeling for Teknologi: Denne avdelings dekan spurte under seminaret NTNUs rektor Digernes et (mer eller mindre retorisk) spørsmål omkring allokering av ressurser for å skaffe "romslighet" for satsing og en "spissing" av denne (som Digernes propaganderte mye for). Man kunne se dekanens øyne lyse når hun ble anbefalt å få de ansatte til å løpe fortere, og gi overflødig personell sparken for å skaffe til veie penger til andre prosjekter. I og for seg opplysende også for NTNUs ansatte omkring rektorens holdninger til sitt personell.)

Forøvrig var seminaret i startfasen preget av en enorm mengde floskler og klisjeer omkring "visjoner" og "strategier" fra ledere som det lyste frelst ut fra øynene på og som har forlest seg på "Ona fyr". Utfordringene ligger i å trekke de 10 % med reelt innhold ut fra de 90 % vekkelsesprediken man blir utsatt for.

Så mye om prosessen. Selv om prosessen er dårlig trenger jo ikke ideene å være det. De fortjener uansett en reell vurdering med et åpent og kritisk sinn.

Alle scenariene har (i og med at de i det store og hele er like) en del felles problemer. Alle scenariene plasserer HiST og NTNU midt i det mest trafikkerte området i Trondheim. Dersom noen av de i det hele tatt skal være gjennomførbare krever det grunnleggende trafikale omveltninger i Trondheim som verken NTNU, HiST eller Trondheim kommune er i stand til å gjennomføre på egen hånd. Hele prosjektet hviler altså på antagelsen om en politisk situasjon, og politiske prioriteringer som er svært optimistiske.

I tillegg til å være trafikkert, er selvsagt området også bygningsmessig belastet, og begge disse problemene øker naturligvis når man skal presse 30.000 studenter og 10.000 ansatte inn i disse nærområdene. I dette scenariet er antagelig modellen hvor NTNU Dragvoll forblir på Dragvoll det beste.

Når man ser de problemene som alle disse modellene gir, kan man kanskje lure på hvorfor man ikke har vurdert scenarier som er vesensforskjellige. Svaret ligger selvsagt på NTNU Gløshaugen. De gamle teknokratene fra NTH har alltid motsatt seg flytting (av seg selv) og satte en effektiv stopper for at siv.ing-utdanningene i sin tid ble flyttet til Dragvoll. Nå skal de sørge for å samle alle andre i sin geografiske nærhet. Når man 1) skal samle og 2) ikke kan røre Gløshaugen, sitter man altså igjen med en liten rekke byplanleggingsmessig mindre gode scenarier.

Dette var enkelte av de negative sidene. Så litt om det positive. Det er ikke tvil om at en samling av de forskjellige avdelingene ved HiST vil være en positiv ting for høgskolen. Det vil også gi økte muligheter for å gi studentene bedre tilbud. Det vil selvsagt også være positivt å komme i en større fysisk nærhet til naturlige samarbeidspartnere. Alt dette under forutsetning av at vi snakker om en samlokalisering, og ikke en samorganisering.

På tross av dette skinner det igjennom at sentrale elementer i prosessen, på tross av NTNU-styrets nei, tenker seg en omkamp også omkring dette i et lengre tidsperspektiv. Jeg vil derfor argumentere noe for hvorfor en slik rasering av det regionale høgskolesystemet ikke er en god ide.

Høgskolene gir studenter et tilbud som er vesensforskjellig det de får på universitetene. Svært mange studenter studerer på høgskolenes profesjonsutdanninger, nettopp fordi disse har en mer praktisk faglig tilnærming, og en bedre oppfølging i tettere grupper (klasser) enn man finner på universitetet. Dersom skillet mellom universitet og høgskoler viskes ut (noe man kan se tegn til, både gjennom kvalitetsreformen på universitetene, og gjennom hvordan enkelte høgskoler rykker opp til universitetsstatus) vil man dramatisk begrense studentenes valgfrihet i hht. utdanningsmåter og læringsmetoder, og lage et opplegg hvor svært mange vil falle igjennom. Dersom man samorganiserer HiST og NTNU vil få som har erfaringer med begrep som "fleksibilitet", "rasjonalisering" mm. ha noen tvil om at utdanningsveier som ligner hverandre (men som ikke er like) vil slås sammen, og da stort sett til fordel for den største aktøren (her NTNU). Å slåss mot en samorganisering er slik et sentralt poeng dersom man har et overordnet samfunnsmessig perspektiv.

Et viktig moment for å forhindre en slik utvikling er å sørge for at de forskjellige avdelingene ved HiST blir flyttet sammen, og at de ikke blir lagt sammen med de tilsvarende avdelingene ved NTNU. Da vil de fort "drukne", noe man enkelt kan se på hva som skjedde med realfagene på daværende AVH når de ble flyttet til Gløshaugen for noen år siden. Deretter er selvsagt veien til samorganisering og "strømlinjeforming av fagtilbudet" bare en formalitet. Av de scenarioer som ble presentert er det kun det hvor Dragvoll forblir på dragvoll som har geografisk plass til et samlet HiST. Det bør være sentralt for HiST-ansatte som ønsker å bestå som egen organisasjon, å stå hardt på en slik geografisk organisering.

Nå skal man likevel advare om at det på seminaret ble trukket fram nettopp at man burde samle HiST fordi det ville føre til mindre "motstand i organisasjonen", og at det slik ville bli enklere med en reorganisering etterpå. Man må altså uansett regne med et vedvarende press, og jobbing under bordene for en sammenslåing.

Hva er så alternativene? Kanskje går det an å få et ok miljø for et samlet HiST på nedsiden av Elgesetergate. Dette gitt at de trafikale og geografiske problemer nevnt over på mirakuløst vis blir løst. I verste fall risikerer man å bli gående å undrevise og lære på en evig byggeplass, i det området av Trondheim som er mest belastet med svevestøv, trafikk og forurensing, og bli sittende med en regning som øker og øker, siden nødvendige bygg blir trenert og omprioritert etter politiske prioriteringer og nye behov. I det hele er det svært mye av prosjektet NTNU 2020 / HiST 2020 som trenger grundige revurderinger dersom man vil forsikre seg mot slike scenarier.

For interesserte:

Prosjektpropaganda:
http://www.ntnu.no/2020/index.htm

Universitetsavisa (snadder i leserbrevspalten):
http://www.universitetsavisa.no/index.php

NTNU synes også detaljene er for dårlig utredet:
http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=43d...

Omdalsutvalgets rapport:
http://www.hist.no/intern/utvalg/

Kviteboka mot samlokalisering av Ester Hasle:
http://www.hist.no/~roar/Kvitbok_mot_samlokalisering.pdf

Presseoppslag og rapporter angående planene om sammenslåing NTNU-HiST: http://home.online.no/~wkeim/jul/sammenslaing.htm

Ny adresse for presseoppslag og rapporter angående planene om sammenslåing og samlokalisering HiST/NTNU:
http://home.broadpark.no/~wkeim/jul/sammenslaing.htm

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering