Israelbesøk med etiske problemer


Oppslag i klassekampen 8.9.2016

De siste månedene har det vært en del debatt om NTNUs planlagte deltagelse på en reise til Israel for å etablere forskningssamarbeid med Israelske forskningsmiljø. I den forbindelse var jeg, på vegne av NTL i Klassekampen den 8.9, hvor jeg i hovedsak kritiserte NTNUs manglende vilje til å overhode gjøre en etisk vurdering av saken før de drar i vei, noe som fikk støtte fra den forskningsetiske komiteen (se faksimile i bunnen av saken). I det følgende vil jeg begrunne litt mer, både hvorfor en slik vurdering er nødvendig, samt hvorfor den bør ende opp med at man bør avstå fra dette samarbeidet.

Bakgrunn
De forskningsetiske retningslinjene for naturvitenskap og teknologi sier blant annet:

1. Forskningen har et selvstendig ansvar for egen rolle i samfunnsutviklingen.
Forskere og forskningsinstitusjoner skal bidra til en felles kollektiv kunnskapsbygging og til å løse store utfordringer som verdenssamfunnet står overfor. Forskningen må ikke være innrettet slik at den kommer i konflikt med demokratisk utvikling eller internasjonale konvensjoner som skal trygge fred. Forskningen må ikke bryte med de rettighetene som er nedfelt i anerkjente internasjonale konvensjoner om sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter. Der vitenskapelig og teknologisk utvikling kan misbrukes til å svekke individenes selvbestemmelse, menneskeverd og demokratiske rettigheter, skal forskeren bestrebe seg på å hindre og ikke bli delaktig i slik misbruk av forskningen. Forskeren har et selvstendig ansvar for at forskningen direkte eller indirekte vil kunne komme samfunnet til gode og for å minimere risiko.[1]

Man kan altså ikke skjule seg bak hva departementer eller andre representanter for norske myndigheter sier eller gjør, slik Bovim gjør når han sier at "dette kommer til uttrykk via gjeldende norsk utenrikspolitikk, som NTNU retter seg etter".[2] NTNU som forskningsistitusjon har et selvstendig ansvar for å gjøre etiske vurderinger.

Videre slår retningslinjene fast at

3. Forskningen har et ansvar for å bidra til større global rettferdighet.
Forskningsresultatene og anvendelsen av dem skal deles med samfunnet i sin helhet, både nasjonalt og internasjonalt, og spesielt med utviklingsland. Forskningen må ikke være innrettet slik at den bidrar til å forsterke global urettferdighet. Fordeler, ulemper og risiko knyttet til forskningsvirksomhet og teknologiutvikling bør fordeles rettferdig. Kunnskap om forskning skal som hovedregel gjøres tilgjengelig for alle. Forskerne har ansvar for å formidle kunnskap der den kan gjøre en forskjell for fordelingsskjevheter.[3]

Noen av problemene i et forskningsetisk perspektiv berøres også i debatten som har gått i Universitetsavisa.[4]

Israels olje- og gassvirksomhet
Israel har olje- og gassvirksomhet på felter som også befinner seg på Palestinsk område. Det er bare et av mange områder som viser hvordan okkupasjonsøkonomien er en integrert del av Israels økonomi. Disse områdene er i klar konflikt med NTLs uttalelse om okkupasjonsøkonomi. Et velkjent eksempel er Meged-feltet, hvor store deler ligger på Palestinsk område og hvor Palestinerne har ønsket å starte oljeutvinning, noe Israel har blokkert.[5]

Israel har på sin side åpnet unilateralt for utvinning fra Meged-feltet, og innen september 2014 var det allerede utvunnet olje for 64 millioner USD.[6]

Som det har kommet fram i debatten jobber Israel også med oljeaktivitet på andre områder som er folkerettslig tvilsomme, blant annet mot Syria.[7]

Olje er viktig for Israel. Det aller meste av Israels energi kommer fra fossile kilder, herunder også 97.4% av elektrisiteten. [8]

Det betyr selvsagt at deler av oljeressursene Israel får tak i vil brukes til å drive den folkerettsstridige okkupasjonen videre. Når Israel også utvinner olje som delvis ligger på palestinsk jord betyr dette at landet bruker palestinernes egne ressurser til å undertrykke dem.

Samtidig stenger Israel i lange perioder for import av olje til Gaza, noe som skaper en svært ustabil elektrisitetsforsyning og igjen setter liv og helse i fare.

Når det gjelder fossile reserver utenfor Gaza, har general Moshe Yaalon - tidligere forsvarssjef og forsvarsminister - allerede i 2007 uttalt at "It is clear that without an overall military operation to uproot Hamas control of Gaza, no drilling work can take place without the consent of the radical Islamic movement", noe han advarte kraftig mot. Det har altså lenge vært israelsk politikk å hindre Gaza fra å utnytte egne fossile reserver og bygge opp egen økonomi. Teksten kan også lett leses som at tilgang til gassreserver vil være et tilleggsargument for militære aksjoner mot Gaza.[9]

En utnyttelse av omstridte fossile ressurser kombinert med aktiv blokkering av palestinernes tilgang til de samme ressursene er dermed normalsituasjonen i Israelsk oljepolitikk, noe som også er kommet klart fram flere andre eksempler i debatten i Universitetsavisa.

Hva vil et NTNU-samarbeid innebære?
Det er lite som er spesifisert med et evt. NTNU-samarbeid så langt. Det er derimot åpenbart at det som måtte komme fram av ny teknologi og kunnskap, også vil kunne benyttes av Israel på oljefelt som ligger delvis på Palestinske områder. Det er også klart at et slikt samarbeid bidrar til å legitimere aktiviteten til Israel på området. Dette gjør at et slikt samarbeid vil komme i klar konflikt med punkt 1 og 3 i de forskningsetiske retningslinjene. Dersom NTNU går inn i et slikt samarbeid, sier NTNU i realiteten at man ikke anser dette som et brudd på retningslinjene, og man går dermed god for Israels oljepolitikk overfor de palestinske selvstyremyndighetene.

Techion
Delegasjonen hvor representanter fra NTNU inngår vil også bl.a. besøke Technion. Technion er blant annet kjent for utvikling av droner, og har et eksplisitt uttrykt ønske om å utdanne kandidater til de Israelske forsvarsstyrkene:

"The Department of Education in Science and Technology contributes to the Israeli educational system by preparing prospective science and technology teachers for high schools and technical colleges, and by encouraging its graduate students to contribute to Israel’s higher education, the hi-tech industry, the IDF (Israel Defense Forces), and the
public sector.
….

The Department contributes to the Israeli educational system, not only by preparing prospective high school STEM (science, technology, engineering and mathemathics) teachers, but also by encouraging its graduates to take leadership roles in the educational system and contribute to Israel’s higher education, the hi-tech industry, the IDF, and the Third Sector."[10]
….

"The Faculty of Mechanical Engineering at the Technion is the major source of high-level mechanical engineers for Israeli industry and R&D. Graduates of the Faculty of Mechanical Engineering fill senior positions in Israeli industry, particularly in the high-tech and defense industries. The Faculty's facilities include advanced teaching and research laboratories, a computer facility, and a spacious well-equipped library."[11]

Det er altså ikke å dra det spesielt langt om man med utgangspunkt i universitetets egenpresentasjon sier at det er en integrert del av også Israels folkerettsstridige militære aktivitet, både i IDF og rustningsindustrien, med et uttalt mål om å utdanne kandidater som kan ta lederposisjoner på disse områdene.

Det er altså betimelig å stille spørsmål om hvorvidt et samarbeid med Techion når de har en slik selvforståelse og ambisjon er i tråd med de forskningsetiske retningslinjene.

Konklusjon
Internasjonale besøk av denne typen bidrar til legitimering. Dersom NTNU ikke ønsker å legitimere aktiviteten til det israelske militæret (IDF), Israelsk rustningsindustri, eller utvinning av fossile ressurser i omstridte områder, bør NTNU ikke bidra i et slikt samarbeid. Dette er konkrete argumenter på konkrete forskningsfelt som står seg helt uavhengig av hva man mener om en generell boikott av Israel.

På et slikt grunnlag mener jeg NTNU bør unnlate å gå inn i et samarbeid med israelske forskningsmiljø. Det vil innebære brudd på de forskningsetiske retningslinjene.

Enig? Da kan du signere dette oppropet: http://www.ipetitions.com/petition/opprop-mot-norsk-israelsk-oljesamarbe...


Klikk på bildet for en større faksimile

Noter:
[1] https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/naturvitenskap-og...
[2] http://www.universitetsavisa.no/politikk/2016/06/14/Rektor-forsvarer-NTN...
[3] https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/naturvitenskap-og...
[4] http://www.universitetsavisa.no/ytring/2016/06/10/Som-%C3%A5-vise-langfi...
[5] http://www.economist.com/blogs/pomegranate/2014/03/oil-palestine
[6] http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/annexing-energ... s. 85
[7] http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21677597-geologists...
[8] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesan...
[9] http://jcpa.org/article/does-the-prospective-purchase-of-british-gas-fro...
[10] http://www.technion.ac.il/wp-content/uploads/2014/07/INDUSTRY-GUIDE-TO-T... s. 133-134
[11] Ibid s. 156

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering