Jeg stiller til valg!

Link to English presentation

Klikk på bildet for en større versjon som du kan skrive ut og henge opp på campus.

Så er katta ute av sekken. Jeg stiller til valg til NTNU-styret.

Som dere vil se hos Universitetsavisa eller på fusjonssidene er jeg en av 14 kandidater som konkurrerer om én plass blant de vitenskapelig ansatte.

Stemme på meg, kan du gjøre ved å følge lenke til din høgskoles valgside et lite stykke ned på denne siden: http://www.ntnu.no/fusjon/valg

Kandidatpresentasjonen kommer til å bli lagt ut på fusjonssidene en uke før valget, men jeg deler gjerne noen tanker med dere allerede nå.

Den viktigste utfordringen for NTNU i denne styreperioden vil være å få gjennomført fusjonen på en best mulig måte. Som styremedlem vil jeg selvsagt representere alle ansatte, men siden dette er et suppleringsvalg vil jeg ha et særlig ansvar for å ivareta interessene til de fagmiljøene som blir fusjonert inn fra de tre høgskolene: HiÅ, HiG og HiST.

Den viktigste kampsaken blir da å ivareta de kortere profesjonsutdanningene inn i en mye større organisasjon. Profesjonsutdanningene må bevare sin praksisnærhet i møte med mer teoretisk orienterte miljø ved NTNU, både for å møte studentenes og arbeidslivets behov for et mangfold i utdanninger og i arbeidskraft og kompetanse. (http://www.adressa.no/meninger/kronikker/article10546590.ece )

Viktige saker for å oppnå dette er:
- Like villkår for alle ansatte uavhengig av hvor du kommer fra. Dette bør gjennomføres uten å svekke forholdene for ansatte ved dagens NTNU. (http://www.universitetsavisa.no/leserbrev/article49131.ece)
- Forståelse for behovet for mangfold, ikke bare i disiplinære emner, men også i pedagogisk innretning og praksis vs. teori.
- Bevaring av praksiskompetansen. Profesjonsutdanningene trenger en blanding av forskerkompetanse og erfaring fra praksisfeltet. Dette må bevares inn i NTNU.
- Fortsatt kobling av forskning og utdanning med delte stillinger.
- Styrking av utdanningens status, inkludert en løfting av lektor- førstelektor –dosentløpet som karrierevei på NTNU.

På et mer generelt plan er jeg svært opptatt av akademisk frihet, og at makt og innflytelse over forskning og utdanning først og fremst bør ligge hos fagmiljøene der fagkompetansen ligger. Et ønske om mer innflytelse nedenfra og oppover vil gjennomsyre mitt arbeid i NTNU-styret. (http://www.universitetsavisa.no/leserbrev/article50303.ece)

Som mangeårig hovedtillitsvalgt ved HiST, samt sekretær i NTLs landsforening for universiteter og høgskoler og medlem i NTLs arbeidsgruppe for utdannings-og forskningspolitikk, er jeg godt kjent med sentrale problemstillinger og utfordringer både lokalt, men også i UH-sektoren på nasjonalt og internasjonalt plan. Jeg har fulgt denne fusjonsprosessen tett som tillitsvalg, men tillitsvalgtvervet mitt opphører selvsagt når HiST opphører å eksistere. Det framstår derfor som et godt tidspunkt å ta med alle de erfaringene over i et annet verv, som styrerepresentant.

Jeg har også 8 år bak med på Fylkestinget i Sør-Trøndelag, hvor jeg har sittet i opplæringskomiteen, og opparbeidet meg mange erfaringer med å utmeisle gode kompromissløsninger der det har vært mulig, men jeg er heller ikke redd for å vise uenighet der hvor man ikke kan komme til enighet. Jeg vil være en konstruktiv, men tydelig stemme før høgskolemiljøene i NTNU-styret.

Or in English

The most important challenge for NTNU in this board period will be to implement the merger in the best possible way. As a board member I will obviously represent all employees, but since this is a supplementary election I will have a special responsibility to safeguard the interests of the academic communities that are merged from the three colleges: HiÅ, HiG and HIST.

The most important issue thus becomes to safeguard the shorter vocational higher education programs (i.e. engineering, teaching, nursing etc.) into this much larger organization. The vocational programs must preserve their more practical approximation to their subjects in confrontation with a more theoretically oriented NTNU, both to meet students' and society's needs for diversity in education, labor and expertise.
(http://www.adressa.no/meninger/kronikker/article10546590.ece )

Important points to achieve this are:
- Equal terms for all employees regardless of your background. This should be done without compromising conditions for employees at the current NTNU. (http://www.universitetsavisa.no/leserbrev/article49131.ece)
- Understanding of the need for diversity, not only in disciplinary topics, but also in educational facilitation and practice vs. theory.
- Preserving practical skills in academic staff. The staff of the professional programs needs a mix of research expertise and experience from the practice field. This must be preserved into the new NTNU.
- Strengthening of the status of education, including a strengthening of the “lektor – førstelektor –dosent” career path at NTNU.

On a more general level, I am very concerned with academic freedom, and how power and influence on research and education primarily should lie with the academic communities where this competence lies. A desire for more “bottom up”-influence will permeate my work in the board of NTNU. (http://www.universitetsavisa.no/leserbrev/article50303.ece ),

As longstanding union representative at HiST and secretary of NTLs association of Universities and Colleges and member of NTLs workgroup for educational and research policy, I am well acquainted with key issues and challenges, both locally, but also in the higher education sector at a national and international level. I have followed this merger process closely as union representative, but this position naturally will terminate when HiST ceases to exist. This therefore appears to be a good time to bring these experiences into another office, as a board member.

I also have eight years behind me in the County Council in Sør-Trøndelag, where I served in the Education committee, and gained many experiences on how to make good compromises where this was possible, but I am also not afraid to show disagreement where such solutions cannot be reached. I wish to be a constructive, but firm voice for the colleges in NTNU’s board.

Følg debatten mellom styrekandidatene på http://www.ntnu.no/fusjon/diskusjon

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering