Beretningen om en varslet fiasko

Da AtB ble etablert som et aksjeselskap gjennom et vedtak i Fylkestinget i Sør-Trøndelag 24/6 2009, skjedde det mot Rødts ene stemme.

Rødt ønsket i stedet at selskapet skulle etableres som en fylkeskommunal enhet - dvs. inngå som en normal del av den fylkeskommunale administrasjonen. Dette fordi en oppdeling av ansvar mellom ulike aktører verken er rasjonelt eller effektivt, men vanskeliggjør styringen av kollektivtrafikken.

Det er positivt at enkelte andre politikere nå, fem år i etterkant, begynner å innse Rødts poenger. Det er trist at det måtte gå så langt, og at vi måtte få så kraftige budsjettoverskridelser før det poenget gikk igjennom.

Det har nemlig ikke manglet på advarsler underveis. Helt fra den påbegynnende anbudsutsettingen i 2008/9 har det vært stadige budsjettoverskridelser. I tråd med dette har argumentasjonen om at anbudsutsetting av kollektivtrafikken skulle gi store innsparinger kommet stadig sjeldnere.

Noen få eksempler: I 2010 fikk vi en budsjettsprekk i kollektivtrafikken på 54 millioner. I 2011 kom nyheten om at bygging av nye bussdepot (hvorav det ene enda ikke er ferdigstilt) ville kostet flere hundre millioner, og det ble budsjettsprekk på 18 millioner på depotet Sandmoen i på toppen av dette. Sommeren 2013 skapte anbudsutsettingen av distriktene en budsjettsprekk på 30 millioner på et halvår - en helårseffekt på 60 millioner. I motstanden mot denne siste anbudsutsettingen stod dessverre Rødt også alene på Fylkestinget.

De problemene vi nå ser med AtB er varslede. Revisjon Midt-Norge utførte i mars 2013 en selskapskontroll på AtB. Den viste at det har vært kommunikasjonsproblemer mellom AtB og fylkeskommunen.

Rapporten skriver bl.a. at "En utfordring ved den kommunale eierstyringen er at folkevalgte ofte vil ha tett oppfølging av selskapene, på samme linje som de har ovenfor administrasjonen i kommunen. Realiteten er at når de folkevalgte velger å skille virksomhet ut i et eget selskap, velger de bort den formen for styring."

Dette peker på at AS-et er dårlig egnet som en demokratisk styreform der fellesskapet har sterke interesser i utformingen av et tilbud - som f.eks. kollektivtrafikk.

Det står videre om Fylkeskommunens administrasjon og AtB at "Begge aktørene gir uttrykk for at det per i dag ikke er tilstrekkelig klart hvor grensene for aktørenes ansvar går."

Jeg mener denne rapporten underbygger at oppdelingen av ansvar mellom politisk nivå, fylkeskommunens administrasjon, AtB og det enkelte selskap fører til uklare/overlappende ansvarsområder som er lite hensiktsmessig. Ideelt sett burde derfor oppgavene til AtB vært lagt til en enhet i fylkeskommunen, slik undertegnede foreslo ved etableringen.

Men etableringen av AtB som aksjeselskap er bare en del av problemet. Hele systemet med anbudsutsetting innebærer også en oppsplitting av ansvar. Eierskapet til bussene, og arbeidsgiveransvaret for bussjåførene, med alt som følger med det, er lagt til det enkelte private busselskap. Dette skaper naturligvis nok et ledd som ansvaret skal fordeles på, og som ofte har andre interesser enn fylkeskommunen. Derfor må forholdet reguleres gjennom komplekse anbudsdokumenter og kontrakter. Å lage disse vanntette er svært ressurskrevende. Når man ikke får til det, blir resultatet at uenighetene blir advokatmat, noe som også har skjedd i perioden, og som selvsagt også er ressurskrevende og fordyrende.

Prisen på en buss er uavhengig av om det er fylkeskommunen eller et privat selskap som kjøper den. Det samme er prisen på en liter bensin. Bussjåførenes lønn er fastsatt gjennom tariffavtaler. Når det er Fylkeskommunen som legger rutetilbudet, er innsparingsmulighetene for et privat selskap små. Når private selskaper skal tyne ut en profitt i dette markedet skjer det derfor gjerne på bekostning av de ansattes arbeidsvilkår. Flere doble skift, og dårligere arbeidsvilkår på andre områder, slik en rekke tillitsvalgte har varslet om i årevis.

Det er ingenting å spare på dette anbudssystemet, men det er - åpenbart - mye å tape.

Det er på tide at litt flere enn Rødt begynner å innse hvor irrasjonelt og skadelig hele dette anbudssystemet er. Få ting er så egnet til å drive i egenregi av det offentlige som naturlige monopol som kollektivtrafikk.

Kortversjon på trykk i Adresseavisen 26.02.14 (se faksimile), samt Avisa Sør-Trøndelag 21.02.14 og Trønderbladet 22.02.14.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering