Miljø og økonomi


FAKSIMILE: klikk på bildet for større versjon, eller les i ren tekst under.

Det har vært en del miljødebatt i Klassekampen i det siste. Særlig interessant var kanskje Rasmus Hanssons kronikk i Klassekampen 22.07 som skriver om hvordan veksttvangen i økonomien må avvikles, hvordan vi må ha storstilt sosial utjevning og avslutter det med at "en slik økonomi kan knapt kalles kapitalisme."

En slik kronikk kunne jeg gjerne skrevet under på selv, og jeg har til tider skrevet kronikker som ligner ganske mye (sist i Adresseavisen 8.4). Jeg kaller gjerne denne økonomimodellen "sosialistisk". Men navnet er jo ikke viktig. Det er det politikken som er.

Jeg sliter likevel med å få dette til å rime med MDGs påstander om at miljøsaken er uavhengig av høyre-venstre-aksen. Denne aksen er i bunn og grunn bygget på økonomisk politikk. Når miljøsaken er så tett knyttet opp til økonomien som også Hansson innrømmer at den er, hvordan kan den da være uavhengig av høyre-venstre-aksen?

Enda merkeligere blir dette med hans utspill om sosial utjevning. Sosial utjevning i den økonomsike politikken er jo nettopp det som kjennetegner venstresida, men høyresida tradisjonelt har stått for en politikk hvor det, for å sitere Erna Solberg fra en debatt før Høyres Sverige-inspirerte "makeover", "ikke er så farlig om forskjellene øker, så lenge de fattigste også blir rikere" - også kjent som "trickle down".

MDG åpner likevel for å støtte en blå regjering. Tror de det finnes noen støttespillere der for å utvikle økonomien i en retning som "knapt kan kalles kapitalistisk"?

Alle alternative forslag til måter å styre økonomien på som kan bryte med kapitalismen og veksttvangen, fra planøkonomiske elementer, til Michael Alberts ParEcon, til arbeiderstyrte bedrifter og "markedssoslialsme", osv. kommer fra den politiske venstresiden.

Når Hansson snakker om viktigheten av redusert arbeidstid, må det også være riktig å spørre: Hvorfra kommer de kreftene som har jobbet for 6-timersdagen, om ikke fra venstresiden - kanskje særlig enkelte miljø i Rødt og i LO? MDG har vanligvis steilet når vi har lagt til "med full lønnskompensasjon", fordi de har gjort en kobling melllom at “mer lønn=mer forbruk”. Men det blir verken skapt mindre verdier, eller mindre forbruk om disse pengene havner i eiernes og investorenes lommer. Tvert om kan man tenke seg at det blir mer unødvendig luksusforbruk, og større sosiale ulikheter. I hele Europa har lønnsandelen (den andelen av verdiene i samfunnet som tilfaller vanlige lønnsmottakere) falt de siste tiårene. Og de sosiale ulikhetene er tilbake på 30-tallsnivå.

Det er vanskelig å se ut fra noen seriøs politisk analyse hvordan den politikken Hansson tar til orde for kan få støtte noe annet sted enn på den politiske venstresiden. Eller er Hansson og MDG villige til å "selge sin store tanke" til Høyre i bytte mot noen miljøpolitiske sybolseiere?

Enten skjønner ikke MDG (eller de vil ikke skjønne) konsekvensene av sin egen politikk. I så fall er de et dårlig miljøparti.

Eller så bedriver MDG en bevisst dobbeltkommunikasjon for å stjele miljøbevisste velgere både fra SV og fra Venstre. Det er i så fall uærlig, og ikke spesielt sympatisk. Jeg foretrekker et parti som tar miljøet på alvor, som har forstått sammenhengen med økonomien, og som sier det samme etter valget som før valget. (Det gis ingen poeng for å gjette hvilket parti det er).

Innlegg i Klassekampen 29/7 2013.

OPPDATERT:
Et par fra MDG forsøker å svare på bl.a. mitt innlegg i Klassekampen 30/7. Dessverre er presisjonsnivået på miljø/økonomi omtrent like godt som på undertegnedes etternavn i innlegget, så jeg så meg nødt til å skrive et svar. Denne gang sammen med Rødts miljøpolitiske talsperson. Det er limt inn under:

Vekst og klima
Qvigstad og Marcussen fra Miljøpartiet de grønne forsøker 30. juli å forklare hvordan Rasmus Hanssons kronikk om at kapitalismen må erstattes av et annet økonomisk system som vektlegger bærekraft og sosial utjevning, rimer med MDGs avvisning av høyre-venstreaksen. De lykkes dessverre ikke så godt.

Dersom man vil gjøre noe med veksttvangen i økonomien, må man forstå hvordan den oppstår, og dermed hva som må gjøres for å bli kvitt den. Veksttvangen er innebygget i kapitalismen. Det virker ikke som om MDG har skjønt nettopp hvor dette drivet til vekst kommer fra.[1]

Når venstresida og fagbevegelsen slåss for økte lønninger og sosiale reformer, handler dette om at en større andel av verdiskapingen skal tilfalle vanlige folk. Lønnsandelen i Vesten har vært synkende i flere tiår. Det har ikke blitt mindre forurensing av at mer av verdiene har gått til aksjonærer og investorer. Dette er blitt poengtert gjentatte ganger, men Marcussen og Qvigstad svarer ikke på det og gjentar i stedet de samme forslitte argumentene om igjen.

MDGs analyse av sammenhengene mellom miljø og økonomi virker verken mer «moderne» eller «grønn» enn for eksempel Rødts. Den virker dessverre ofte bare svært mangelfull.

For oss virker det som MDG ikke har en «hel politikk», men en tydelig delt politikk. Til enkelte velgergrupper framstiller de seg som et radikalt og systemkritisk parti, mens de til andre framstiller seg som et moderat sentrumsorientert parti med miljøfokus.

Å ri to hester kan jo fungere en stund, helt til de begynner å galoppere i hver sin retning. Det samme gjelder MDGs snuoperasjon til NATO-tilhengere på sist landsmøte, som forsøkes tonet ned med en lite realistisk plan om «reforhandling» i Klassekampens spalter.

Miljøet trenger både kortsiktige tiltak innenfor dagens system for å minske skadene det gjør på planeten, og langsiktige tiltak som endrer det økonomiske systemet. Dobbeltkommunikasjon koblet med manglende forståelse for hvordan økonomien påvirker miljøet, fører derimot fort til dårlige miljøtiltak.

Note:
[1] Det var dermed flott at Knut Kjeldstadli samme dag hadde en helside i avisa (s. 3) hvor han punktvis og grundig forklarer på hvilken måte veksttvangen er innebygget i det økonomiske systemet. Sett opp mot hans tekst framstår Marcussen og Qvigstads påstander både vage og selvmotsigende

Men kvifor bruker Raudt så mykje kraft på å ta stemmer fra MDG? Om dykk faktisk vil få igjennom dei endringene dykk ynskjer, skal det mange velgere til. Da ville det vore meir fornuftig å nytte tida si på å ta stemmer fra Arbeiderpartiet.

Verken jeg eller Rødt bruker mye kraft på å ta stemmer fra Mdg. Minimalt, faktisk. Dette handler for undertegnede faktisk ikke om å ta stemmer i det hele tatt. Det handler derimot om at det er viktig å ha en riktig analyse av sammenhengen mellom økonomi og miljø for å kunne løse miljøproblemene. Og det er det riktig å bruke litt krefter på.

Bra!
Men er tanken om en økonomi uten vekst noe som må tilhøre venstresida? Om jeg har forstått det riktig så har tenkere på høyresida som Adam Smith sett for seg at vi vil få en overgang fra voksende økonomier til stabile økonomier. Thoreau har også tanker som slekter mye på høyresida sine, og argumenterer for å frigjøre seg fra det tyraniet det er å alltid måtte oppgradere sine materielle goder. Nå hadde Thoreau kanskje ikke en veldig omfattende teori omkring økonomi, men han har ialle fall interessante prinsipper.

Er en overgang fra en voksende økonomi til en stabil økonomi noe som ligger innebygd i Marxismen?

Sagt så generelt som "en økonomi uten vekst", er det åpenbart ikke noe som nødvendigvis hører venstresida til - i hvert fall om man tar et langt historisk blikk, slik du gjør. De fleste førkapitalistiske økonomier var jo rimelig statiske.

Men i den konteksten vi snakker om her, og med den retorikken og de tankene Hansson legger fram, kopierer han bare ting som mange på venstresida har sagt i tiårsvis, og som det i overveldendegrad er nettopp folk på venstresida somhar sagt. Samtidig avviser han altså venstresida, og det mener jeg er uærlig og/eller peker på at det er ting han/MDG ikke har forstått.

Marxismen er ikke en enhetlig ideologi, men en samlebetegnelse på et uttall tankeretninger som har et felles opphav. Men de fleste marxistiske økonomimodeller fjerner de veksttdrivende mekanismene som ligger i kapitalismen. Det betyr selvsagt ikke at de ikke kan ha egne vekstdrivende mekanismer, slik sett kan man si at sosialisme er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å redde miljøet.

bare et spørsmål til Ronny om skole:
er det ikke et poeng at evnerike barn bør få gå på egne skoler slik at de får undervisning på sitt eget nivå og kan være sammen med andre barn på sitt eget nivå????

det er jo ikke bra å bli tvunget til å kjede seg i lang tid.

Ikke bra å bli tvunget til å kjede seg over lang tid? Jeg trodde det var det mans kulle lære seg på skolen, jeg. Slik var det iallfall da jeg gikk der.

Fra spøk til alvor. Jeg kjøper ikke premisset. Det er ikke slik at kjedsomhet og manglende utfordringer henger sammen med spesialskoler. Alle skal få tilpasset opplæring i dag, når de ikke får det er det ikke mangelen på egne skoler som er årsaken, men nok heller NPM og for få ressurser. Slik permanent nivådeling har vi hatt i norge tidligere, og det var en grunn til at man sluttet med det. Det er også en del dokumentasjon på at blandede klasser gir best resultater for alle.

hadde det ikke vært en god idé å åpne opp for ubegrenset høyde på alle bygg?

Og lite/ingen reguleringer på hvor folk kan bygge. Kanskje boligprisene hadde blitt redusert da?

Bygrensene hadde utvidet seg og vi hadde fått mange skyskrapere/høyhus.

Vi har fått stadig mindre både uberørt natur (såkalt INON-område) og høykvalitets matjord her i landet. Å utvide byene vil gå ut over dette og være en svært dårlig ide. Å la folk bygge over alt legger også opp til en svært tilfeldig utbygging som ikke sørger for at boliger kommer der det er enkelt å legge til rette for kollektivtrafikk og annen infrastruktur - det kan altså bli en svært dårlig miljøløsning.

Høyhus kan være en god ide enkelte steder, men det er en misforståelse at det er mangel på areal som har skapt de dårlige boligprisene. Det er en boligsektor lagt helt og holdent til markedet, bl.a. med skattesubisidier som gjør det til et yndet spekulasjonsobjekt som skaper problemene. Det finnes masse arealer som er regulert til bolig i storbyene, men som ikke blir bygd ut fordi det ikke framstår som lønnsomt nok til de store utbyggerne. Da forsøker de heller å presse po0litikerne til å legge ut utmark, innmark eller industriområder til bolig.

Se forøvrig Rødts boligpolitikk: http://rødt.no/politikk/andre-program/bolig-og-byutviklingsprogram-for-r%C3%B8dt/

Penger er ikke alt! Og jeg er kraftig lei av den solide splitt og hersk strategien som brukes som skremselsproppaganda av mest venstresiden, men også høyresiden.
Det finnes andre alternativer som ikke nødvendigvis må gjøre oss til nyttige slaver for makta, eller overlater oss fullstendig til anarki og oss selv... Det fins mer enn to dimensjoner i denne verden! Og jeg personlig er ikke interessert i flere ledere som tenker mer på egen makt og prestisje enn på folket. Stoltenberg er et kroneksempel på en slik leder. Ikke bare vil han stjele jobben til Kongen, han bevilger seg selv fri fra alle avgifter, skatter og lover han hånhever så strengt ovenfor andre at mange ender opp med å ta/miste sitt eget liv...
Vi trenger ikke en korrupt byråkratisk elite som utnytter at et byråkrati består av et system der ingen har oversikt og ingen kan stilles til annsvar, og at systemet er der for å holde liv i systemet i stedet for å være til tjeneste for alt de hever å drive med. Arbeidere som hjernevaskes til å tro at de gjør den viktigste jobben av alle, og uten dem så hadde alt fallt sammen, men de trenger ikke å vite helheten, eller hva som skjer før og etter dem i prosessen... I virkeligheten så er de bare brikker i et stort spill som handler om å kontrollere og slavegjøre folket. dette er like ille som futens folk for noen hundre år siden som stjal gård og grunn fra folk, og lot de fattige gå for lut og kaldt vann vandrende rundt for å bli kjeppjagd... Det er i praksis det som skjer med dagens fattige som faller utenfor. MDG støtter BORGERLØNN, og selv om de ikke er enige i hvordan denne skal fungere så vil en grunnleggende og verdig lønn til alle borgere skape frihet til å bli frisk, frigjøre tid når folk slipper å springe rundt og samle/levere papirer, og raskere legebehandling frigjøre tid til å utvikle seg og finne ut hvilken jobb man faktisk passer til, og eller starte egen og bærekraftig bedrift. Går det galt, så har de fortsatt borgerlønnen p falle tilbake på. Forbruket vil ikke øke for lykkeligere folk som har muligheten til å få tak i sine ekte verdier igjen har ikke behov for rotterace, eller å imponere naboen med et dollarglis de aldri har tid til å bruke...! En politikk som gir folk mulighet til å finne seg selv og jobbe med det de selv liker gir friskere folk, og mindre behov for helsetjenester og sykehjem. Vi sparer i alle ledd! Når alle jobber med det de vil, så kan endelig en renholder ha respekt for seg selv igjen!
En politikk som gir verdighet for miljøet handler ikke om penger, det handler om respekt. Hvis du absolutt skal snakke om vektstang så snakk heller om vektstangen innen respekt. Når vi driver med rovdrift på naturen på alle plan slik som i dag, og i tillegg genmanipulerer og forgifter de plantene vi skulle kunne spise..., da er dette en kortsiktig, grådig og egoistisk politikk som vil føre til et krasj uansett om det står høyre eller venstreside på den...!
Selv et barn forstår at hvis du brenner opp lekehuset og skogen, da står du uen lekehus og mangler trær til å bygge ny...
Miljøet kommer til å være her uavhengig av hvor dumme/smarte dagens mennesker er/kommer til å være. Vi må klare å se på helhet, og slutte å la oss skremme av detaljer! Jeg som avhengig av NAV støtte har blitt enda fattigere i løpet av de siste åtte årene med Rødgrønt styre! AP gir med lillefingeren og tar tilbake med begge hender. Hver gang NAV satsene justeres litt opp så synker bostøtten tilsvarende eller helst litt mer, momsen og avgiftene stiger og prisnivåene stiger for nå har "alle" fått mer å rutte med.... NEI!!! Og det eneste som går på skinner i "velferdsnorge" er den jevne pengestrømmen til Jens og Støre og deres like...! Nå tror til og med Jens at han er sjef for politiet... at de er hans personlige livvakter... Ingen sparket politimannen for å spre rasistiske budskap på sin FaceBook side i ført unniform, men så snart han med rette kaldte vår "kjære" statsminister et krapyl, da kom avskjedigelsen sammen med masse snakk om at Stoltenberg er sjefen hans...! Slik situasjonen er i dag så er vi millimeter unna en grusom blanding av Sovjetstat og Faschistisk Hitler dømme...! Enten så er du med dem, eller så havner du ik fangeleirene, dopes ned, eller "fjernes" på andre måter... Snart blir det vel forbudt å le også?? Ja, man må jo ikke latterliggjøre vår Fürer!! Og siden latter etterhvert er det eneste våpenet vi som folk kan bruke mot en slik makt så vil det vel bli forbudt som i Sovjet...
Taktikkene til Stoltenberg AS er nøyaktig de samme som mafiaen i Sovjet... Falske flagg opperasjoner for å skape en unnskyldning til å stramme inn friheten til folket, til "deres eget beste"... eller for å fjerne noen... dette er vanlig. De rødgrønne har aldri brydd seg mer om folket en høyresiden, de bare påstår det. I virkeligheten så består politikere av folk med lav uttdanning som aldri har jobbet, eller som av andre årsaker mangler gangsyn, men av personlige grunner ønsker seg en politisk karriere... Splitt og hersk er maktstrategien, og aldri før har dette hvert tydeligere siden det ikke handler om politikk lenger men skittkasting, beskyldniger og annsvarsfraskrivelser...

La oss komme oss ut av barnehagen!!! La folk få tilbake den tilliten vi fortjener, og la oss få lov til å bestemme over våre egene ting, enten det er en bil, en krakk, eller et hus. I dag må du ha skriftlig tillatelse til å sette opp en krakk i det offentlige rom... ja, den kunne jo sikkert forstyrre noen???

Vekk med byråkratiet, få inn et gjennomsiktig og oversiktlig system som faktisk yter det det skal uten fordyrende korrupt byråkrati!! Legg ned industrigårder og industrifiske pluss fiskeopdrett i sjøen. Sats på solenergi og andre fornybare energikilder som ikke forrurenser.. Med dette er vi kommet langt, og den splitt og hersk økonomien du snakke rom vil være historie...., heldigvis!!!

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering