Arbeidsledighetens rolle i det kapitalistiske system

Jeg skal under prøve å gi uttrykk for sammenhenger mellom det kapitalistiske systemet og den økende arbeidsledigheten.
Økt arbeidsledighet gir fordeler for den enkelte kapitalist da det fjerner behovet for å tilby økte lønninger for å tiltrekke seg arbeidskraft. Dette fører til relativt lavere lønninger, noe som også gir en umiddelbar gevinst for den kapitalisten som blir i stand til å øke sin profitt på bakgrunn av lavere lønnspress.

Dette vil si: Den enkelte kapitalist tjener på at lønningene på hans bedrift er lave, mens de på andre bedrifter er høye, det er nemlig kun dette som vil gi et konkurransemessig fortrinn for akkurat vår kapitalist. Når lønningene senkes over hele handelsområdet, får det nemlig det resultatet at kjøpekraften synker tilsvarende, med mindre produksjonen konsentrerer seg om spesielle typer luksusvarer som kun markedsføres mot de deler av den virkelig rike kapitalistklassen hvis forbruk og inntjening er relativt ubemerket av levestandarden til gjennomsnittet av befolkningen. Det er nemlig slik at arbeiderene og forbrukerene i vesten stort sett er de samme personene.

Hvordan skal så vår kapitalist få senket lønnsutgiftene i sin bedrift, uten samtidig å senke lønnsutgiftene til konkurrentene? Dette er selvsagt vanskelig dersom produksjonen foregår i det samme område, da konkurransen vil gi et relativt likt lønnsnivå innen samme bransje. Løsningen blir da å flytte produksjonen til et annet område hvor utgiftene til lønninger er lavere, ikke bare i din bransje, men også for leverandørene, slik at råvareprisen også vil synke. I tillegg er ofte skatten lavere da staten ofte ikke har som mål å sikre utdanning, hesetjenester, og det gode liv for den delen av befolkningen som tilhører arbeiderklassen. Internasjonale frihandelsavtaler gjør likevel at varen fremdeles kan selges på det samme markedet som før uten betydelige tollsatser som ville virke fordyrende på en slik praksis.

Konsekvensen av dette blir da selvsagt at andre kapitalister presses til å gjennomføre samme manøver, og flytte produksjonen til lavkostland, noe som igjen er med på å føre til at arbeidsledigheten øker. Dette er igjen med på å senke lønnen til de som fremdeles jobber i høykostlandene, i tillegg til at de som er arbeidsledige selvsagt har en redusert økonomi.

Slik faller markedet sammen.

Dette øker presset på industrien ytterligere, og vips har vi fått en ond sirkel som fører til et fullstendig sammenbrudd i markedet. Økt ledighet gir svakere marked, gir økt ledighet.

Resultatet av denne politikken er altså at alle får det verre, at produksjonen og velstanden i hele samfunnet synker. Samfunnets samlede verdiskapning og rikdom synker da med like mye som verdien til arbeidskraften til de som går arbeidsledige. Det er nemlig nettopp denne enorme sløsingen med ressurser som gjør at arbeidsledighet er den grunnleggende sprekken i kapitalismens grunnmur. Det som gir kortsiktig gevinst for èn kapitalist, fører til langsiktig tap for samfunnet som helhet. Denne mekanismen ligger til grunn for kapitalismens stadige sammenbrudd. Likevel blir politikken som skaper disse resultatene stadig presset frem som løsningen på de samme problemene. Mer frihandel, moderate lønnsoppgjør, mer kapitalisme, når det vi trenger er demokratisk kontroll over produksjonen, en planmessig produksjon med det å tjene folkets interesser som mål, mindre av den kortsiktige kapitalismen som igjen og igjen fører oss inn i sykliske kriser som alltid går verst utover de som har minst fra før.

Det eneste som har reddet kapitalismen frem til i dag er den samtidige teknologiske utviklingen, og den globale ekspansjonen, som har kunnet demme opp for effektene over. Hvor går kapitalismen når ekspanskjonens grenser er nådd, når kapitalen er fullstendig globalisert? Hvor går kapitalismen når den teknologiske uviklingen ikke lenger klarer å opprettholde tempoet? På flere og flere felt vil teoretiske grenser etter hvert nås, som vil senke hastigheten i den vitenskapelige utviklingen. Hvor vil kapitalismen gå? På historiens skraphaug, vi får håpe vi er smarte nok til ikke å følge med på lasset.

Se forøvrig følgende debatt om denne artikkelen på indymedia

http://www.indymedia.no/newswire/display_any/15386/index.php

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering