Regjeringa foreslår å rasere jernbanen

Vedlagt ligger LO i Trondheims Veggavisa nr. 10-2004 "Regjeringa foreslår å rasere jernbanen".
Demostrasjonen er nå over, men teksten og informasjonen er fremdeles like aktuell.

Regjeringa foreslår å rasere jernbanen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

LO i Trondheim oppfordrer fagforeninger og klubber til å delta i en fane­markering mandag 29. nov. 2004 kl. 14.15 på Trondheim Jernbanestasjon med krav om ny kurs for å gjenreise en samlet jernbane i Norge.

1000 årsverk fjernes. 5. nov. 2004 la Bondevikregjeringa fram en stortingsproposisjon om Jernbaneverket. Drifts- og produksjons­appa­ratet foreslås konkurranseutsatt. Det betyr at Jern­baneverket nedbemannes med 1000 årsverk fram til 2009. Jernbaneverket Drift har i dag 1350 ansatte. Dette er en hån mot de driftsansatte som daglig sørger for at vi har en sikk­er og rute­messig togtrafikk. Jernbaneverkets for­retningsenhet BaneService, med 250 ansatte som utfør­er ut­byggings- og tyngre vedlikeholdsoppgaver, foreslås om­gjort til et statlig AS fra 1.1.2005. Samferd­selskomitéen avgir innstilling 30. nov. Stortinget skal be­handle saken 7. des. i år.

Privatisering – sosial dumping. Jernbaneverkets egenproduksjon skal reduseres, konkur­ran­seutsettes, og også settes bort i sin helhet. Det dreier seg til dels om spesialiserte oppgaver som krever utdanning og erfaring. Det finnes nå ikke private entreprenører som kan overta disse oppgavene. Jernbaneverket har heller ikke kompetanse og kapasitet til å håndtere nye kundeforhold, på nye områder, til en rekke private leverandører. Det vil kreve en økt admini­strasjon i Jernbaneverket, som vil gi store kostnader. Jernbaneverket vil ha egne an­satte sam­tidig som arbeidet utføres av private firmaer. Regjeringa vil la disse plukke ut den arbeids­kraf­ten de trenger. Resten er i fare for å bli arbeids­løse. Yrkesutdann­inga er spesiell. Mange er i en alder hvor de har små sjanser til å få nytt arbeid. Regjer­inga legger opp til sosial dumping!

Redusert sikkerhet. Jernbaneverkets drifts- og produksjonsapparat består av flere små en­het­er. Fagmiljøet er sårbart. 2/3 av ansatte som arbeider med den daglige sikkerheten skal fjernes. Jernbanens sikkerhetsreglement er oppbygd gjennom mange års erfaring. Oppsplitting i flere private foretak vil over tid gjøre det nærm­est umulig å lære opp ny arbeidskraft. Kom­petansen vil forfalle. Det vil føre til redusert sikkerhet eller til at omfanget av jern­bane­driften må kuttes drast­isk. Stat­ens Jernbanetilsyn gjør risikoanalyser på en­hver en­dring i Jern­bane­ver­ket som kan gi usikker­het om det sikkerhetsmessige. Jernbane­for­bundet kjenner ikke til noen analyse av Regjeringas forslag, som vil gi den største sikkerhetsmessige end­ring i jernbanens historie.

Hele strekninger ut på anbud. Fra 2007 vil Regjeringen sette drift og vedlikehold av hele strekninger ut på anbud. Det betyr at private firmaer uten kompetanse for en kort anbudsperi­ode vil kunne få ansvaret for all drift og vedlikehold av for eks. Nordlandsbanen. Erfar­ing vis­er at diskontinuitet og kortsiktighet i det løpende vedlikeholdsarbeidet bygger opp store kost­nader over tid. Kun England har prøvd dette, men har nå gått tilbake til statlig styring på det meste. De sitter igjen med et stort etterslep på vedlikeholdet, og en enorm regning.

I Regjeringens spill om jernbanen finnes det bare tapere: Jernbaneverkets ansatte som de vil sparke. Togreisende som vil oppleve en jernbane med dårligere sikkerhet og punktlighet. Skattebetalerne som vil få mindre og dårligere jernbane for pengene.

Vi krever en ny politisk kurs. Regjeringa forslag er et utslag av mar­kedsliberalistisk idéologi under dekke av økonomiske argumenter. Blir det gjennom­ført vil det føre til store og varige skader for jernbanen som transportmiddel i Norge. Vi krever at landets infrastruktur tas til­bake fra markedet.

For mere informasjon:

- St.prp nr.1 Tillegg nr.2 (2004-05) Om organisering og konkurranseutsetting av Jernbaneverkets prod.virksomhet.

- Ot.prp. nr.15 (2004-05) Om lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet Baneservice til aksjeselskap.

Kamp mot rasering av Jernbaneverket - løpeseddel fra LO:

Torild Skogsholm vil si opp 1000 jernbaneansatte.

Ikke la deg lure! Sannheten er:
I Regjeringens spill om jernbanen finnes det knapt noen vinnere, bare tapere:
- Jernbaneverkets ansatte som de vil sparke. Nok et eksempel på konkurranseutsetting, med sosial dumping som følge.
-Kundene som vil oppleve en jernbane med dårligere sikkerhet og punktlighet.
-Skattebetalerne som vil få mindre og dårligere jernbane for pengene.

Pressemelding fra LO:

Bondevikregjeringa foreslår å rasere jernbanen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LO i Trondheim har etter samråd med jernbaneforbundets fagforeninger i Jernbane­verket i Trond­heim og region nord oppfordret fagforeninger og klubber til å delta i en fane­markering mandag 29. nov. 2004 kl. 14.15 på Trondheim Jernbanestasjon med krav om ny kurs for å gjenreise en samlet statsbane i Norge.

Bakgrunnen for aksjonen er at regjeringa 5. nov. 2004 la fram en stortingspro­posisjon om Jernbaneverket. Drifts- og produksjons­appa­ratet foreslås konkurranseut­satt. Jern­baneverkets egne ansatte får imidlertid ikke lov til å være med i konkurransen. Dette til tross for at det kun er de som har kompetanse på jernbanespesifikke arbeidsopp­gaver.

Arbeidet skal pr. definisjon utføres av private. Dette ønsker regjering­en av idéologiske grunner – slett ikke økonomiske! Alt tyder på at dette kommer til å fordyre drift av jernbanen. Jern­baneverk­et skal sparke 1000 ansatte fram til 2009. Distriktsarbeids­plasser er spesielt utsatt. Jern­baneverket Drift har i dag 1350 ansatte. Dette er en hån mot de driftsansatte som daglig sørger for at vi har en sikk­er og rute­messig togtrafikk.

Overtidsarbeid må ifølge Arbeidsmiljøloven ikke gjennomføres som en fast ordning og det skal ikke gjøres bruk av overtid for å holde antallet ansatte under det nødvendige. Når Regjeringa mener at arbeidet i Jernbaneverket kan utføres med 1000 færre års­verk, kan vi ikke se at det er nødvendig med overtidsarbeid. Hva med juletrafikken?

Samferd­selskomitéen avgir innstilling 30. nov. Stortinget skal be­handle saken 7. des.

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering