Ny arbeids- og velferdsetat

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten har i dag lagt frem forslag til ny arbeids- og velferdsforvaltning. Velferdsalliansen har noen umiddelbare reaksjoner på denne.

Fra Velferdsalliansen
* Brukerne er bekymret for at kasteballsproblematikken ikke fjernes i den nye organiseringen, dette fordi den økonomiske sosialhjelpen ikke er tatt med i sammenslåingen av etatene. Nesten halvparten av sosialhjelpsmottakerne har i utgangspunktet en trygdeytelse som er for lav og må derfor hente inntekten sin både hos den kommunale sosialtjenesten og den nye statlige Velferdsetaten.

* Vi hadde forventet at det kom minstesatser for livsopphold i forslaget. Det er skuffende at det ligger forslag om at de 434 kommunene fortsatt skal fastsette sosialhjelpsatsene etter skjønn, dette vil opprettholde forskjellsbehandlingen av borgerne. Stortinget må nå ta ansvar for at de økonomisk svakeste får nasjonale mistesatser i sosialhjelpen som ligger på ett forskningsbasert nivå (SIFO satser).

* Vi vil at ordningen med individuell plan som en sosialkontrakt også må innholde ett økonomisk element som gjør at brukere som tegner slik kontrakt får stønad på SIFO nivå

* Forslaget inneholder ikke noe forslag om ett enhetlig klagesystem, trygderetten bør bli klageinstans for alle saker innen velferdsområdet. Med 19 forskjellige fylkesmenn som ankeinstans for sosialhjelpsmottagere vil det fortsatt bli stor rettsulikhet.

* Velferdsalliansen har lenge gått inn for en full sammenslåing av kommunale og statlige velferdstjenester, dette er dessverre ikke foreslått. Men vi setter selvfølgelig stor pris på at viktige deler av velferdssystemet nå blir slått sammen og at brukerne kan møte en felles inngangsdør.

* Det er gledelig at A-etats tjenester nå endelig skal bli tilgjengelig for innbyggerne i alle landets kommuner.

* Det er synd at regjeringen ikke vil legge sterke føringer for hvordan brukermedvirkning skal gjennomføres lokalt. Vi forventer at brukernes behov blir satt i fokus når Stortinget skal behandle den nye arbeids og velferdsforvaltningen og at politikerne nå benytter sjansen til å innføre organisert brukermedvirkning i alle deler og på alle nivåer i velferdsforvaltningen.

Hjemmeside www.velferdsalliansen.no

Skriv ny kommentar

Innholdet i dette feltet blir ikke vist for andre.
  • E-postadresser og URLer vises automatisk som linker.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Linjer og paragrafer brytes automatisk.

Mer informasjon om formatering